πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Κορωνοϊός-ΥΠΕΣ: Νέες οδηγίες προς Δημόσιο και ΟΤΑ (εγκύκλιος)

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει οδηγίες προς τους δημόσιους υπαλλήλους για τη λειτουργία των υπηρεσιών.
Tην 64η εγκύκλιο του αναφορικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε το ΥΠΕΣ.

Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.», για την εφαρμογή της οποίας δόθηκαν οδηγίες με την 63η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19

Δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι Υπηρεσίες δεν καταχωρίζουν ή δεν καταχωρίζουν με ορθό τρόπο στην μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» (https://hr.apografi.gov.gr/app/do?5Link) τα απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου υπενθυμίζεται εκ νέου ότι τα εν λόγω στοιχεία καταχωρίζονται στην μικροεφαρμογή ως εξής:

1. Αριθμός υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid– 19.

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων κάθε φορέα (είτε είναι αποσπασμένοι είτε ανήκουν οργανικά σε αυτόν) που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο κάθε φορέας.

2. Αριθμός υπαλλήλων που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid -19.
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται από το σύνολο των υπαλλήλων που είναι υπόχρεοι σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου ο αριθμός εκείνων των υπαλλήλων κάθε φορέα που δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω υποχρέωση.

3. Αριθμός υπαλλήλων, στους οποίους έχουν επιβληθεί συνέπειες λόγω της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για Covid – 19.
Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο αριθμός των υπαλλήλων, στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο ως συνέπεια της μη συμμόρφωσής τους με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκλιση των αριθμών στα πεδία 2 και 3 θα πρέπει να είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί σε περίπτωση ελέγχου.

Αποκλειστικά και μόνο τα ως άνω πεδία θα πρέπει να συμπληρώνονται εφεξής από τις Υπηρεσίες μία φορά την εβδομάδα, και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα, απολογιστικά για την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα λοιπά πεδία της μικροεφαρμογής εξακολουθούν να πρέπει να συμπληρώνονται σε ημερήσια βάση. Ειδικότερα, κατά την τρέχουσα εβδομάδα και το αργότερο έως την Τετάρτη 20/10/2021 οι Υπηρεσίες θα συμπληρώσουν τα εν λόγω στοιχεία για την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αρμόδιος για τον έλεγχο συμμόρφωσης των υπαλλήλων κάθε φορέα με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου είναι ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε φορέα, ο δε έλεγχος δύναται πλέον να διενεργείται μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που δόθηκαν με την 62η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Σύμφωνα δε με το άρθρο 6 της ως άνω ΚΥΑ σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, με σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση και η πράξη επιβολής του προστίμου εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι η τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την συμπλήρωση των ως άνω σχετικών πεδίων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();