πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Δήμοι: Σε πόσες μέρες πρέπει να ολοκληρώνεται ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεών τους

Τροποποίηση στο θεσμικό πλαίσιο του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας των Αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θεσπίστηκε πρόσφατα με το αρ.64 του ν.4873/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248/16.12.2021).

Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος νομιμότητας συντμήθηκε στο μισό, από 60 ημέρες σε 30 ημέρες.

Η Κυβέρνηση κατήργησε τη δική της διάταξη, που αυτή είχε θεσπίσει με ΠΝΠ για όσο διαρκεί η πανδημία, όπου είχε ορίσει τις 60 ημέρες.

Οπότε, μετά την κατάργηση, ισχύει  η πάγια διάταξη του ν.3852/2010 που αναφέρει αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών.

Αναλυτικότερα:

 

Το νέο αρ.64 του ν.4873/2021 ορίζει τα εξής:

« Καταργείται η περ.β΄ της παρ.7 του αρ.24ου της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.3 του ν.4682/2020 ως προς τις Αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης που λαμβάνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. »

 

Η καταργούμενη διάταξη της ΠΝΠ όριζε:

« (...) για τις Αποφάσεις που λαμβάνονται από τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και οι οποίες υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, οι κατά την παρ.3 του αρ.225 του ν.3852/2010 ειδικές πράξεις εκδίδονται εντός 60 ημερών από την περιέλευσή τους στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση. »

 

Στην παρ.3 του αρ.225 του ν.3852/2010 ως ισχύει, προβλέπεται ότι:

« Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει τη νομιμότητα της Απόφασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την περιέλευσή της στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Η μη έκδοση της ειδικής πράξης του προηγούμενου εδαφίου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του Επόπτη Ο.Τ.Α. »

 

Επί του θέματος, σχετική είναι η Ενότητα Δ’ Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών  , όπου το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι:

« Για πράξεις συλλογικών οργάνων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης που λαμβάνονται από την 27η Δεκεμβρίου 2021 και εφεξής, η προθεσμία ολοκλήρωσης του υποχρεωτικού ελέγχου επανέρχεται στις 30 ημέρες από την περιέλευσή τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. ».


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();