πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

Δημόσιο: Ξεκίνησε ο Α’ Κύκλος κινητικότητας για το 2022 (εγκύκλιος)

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους φορείς του δημοσίου και του ΟΤΑ για την έναρξη του Α΄ κύκλου κινητικότητας 2022 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
Οι αρμόδιοι φορείς προς καταχώριση πρωτογενώς των αιτημάτων, πρέπει να έχουν καταχωρίσει τα αιτήματά τους κατά το πρώτο αυτό στάδιο έως και τις 16/2/2022. Ακολούθως, το δεύτερο στάδιο θα ολοκληρωθεί έως και την 28η /2/2022.

Ειδικότερα, οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ φορείς, καθώς και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους και την αποστολή των αιτημάτων τους εγκαίρως προς τον αρμόδιο ΟΤΑ ή την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προκειμένου εκείνοι με τη σειρά τους να καταχωρίσουν και να υποβάλουν εμπροθέσμως το σχετικό αίτημα.

Επίσης οι φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ΕΣΚ (άρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει), καθώς επίσης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εκτός Γενικής Κυβέρνησης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 47 του ν. 4795/2021, καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά τους:

α) για την κάλυψη κενών θέσεων του φορέα τους με μετάταξη και

β) για την προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση.

Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr), και διακρίνεται σε δύο (2) στάδια:

1.1. Πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτημάτων απευθείας από τους ίδιους τους φορείς:

Κατά το στάδιο αυτό, το οποίο ξεκινάει άμεσα, πρόσβαση στην εφαρμογή για την αρχική καταχώριση του αιτήματος, έχουν:

 τα Υπουργεία,
 οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
 οι Ανεξάρτητες Αρχές
 οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
 τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
 τα Δικαστήρια

Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς θα καταχωρίσουν τα αιτήματά τους απευθείας στην εφαρμογή.

Επισημαίνεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού υποβάλλουν απευθείας στην εφαρμογή αιτήματα για τους ίδιους, αλλά και για τα εποπτευόμενα από αυτούς Νομικά Πρόσωπα. Ως εκ τούτου οι εποπτευόμενοι από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού φορείς θα υποβάλουν τα αιτήματά τους προς τον αρμόδιο ΟΤΑ, με τη διαδικασία που ίσχυε κατά τους προηγούμενους κύκλους.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();