πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Δημόσιοι υπάλληλοι: Τι ισχύει για γονικές και άνευ αποδοχών άδειες - Ποιες είναι οι αποδοχές (εγκύκλιος)

Σημαντικές διευκρινήσεις σε ότι αφορά τη γονική άδεια, την άδεια άνευ αποδοχών και τις διευκολύνσεις που παρέχονται για οικογενειακές υποχρεώσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει με εγκύκλιο του, το υπουργείο Οικονομικών την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θ. Σκυλακάκης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για τη χορήγηση της προβλεπόμενης γονικής άδειας, από το άρθρο 28 του ν.4808/2021 και από τα άρθρα 56 και 60 του ν.4830/2021 παροχής στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014 και προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος 2/80544/ΔΕΠ/2022:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (L 188). Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, με τις οποίες ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία για τη χορήγηση της γονικής άδειας, ορίζεται ότι κάθε εργαζόμενος γονέας ή πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα έχει ατομικό και αμεταβίβαστο δικαίωμα γονικής άδειας για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας τεσσάρων μηνών, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει συνεχόμενα ή τμηματικά, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των οκτώ (8) ετών. Για τους δύο πρώτους μήνες της γονικής άδειας, ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλλει επίδομα γονικής άδειας στον κάθε γονέα, μηνιαίως, ποσού ίσου με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 και της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν.4830/2021 τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν.3528/2007 και το άρθρο 60 του ν.3584/2007 αντίστοιχα, προκειμένου να επέλθει προσαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ΥΚ) καθώς και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) με αυτές του άρθρου 28 του ν.4808/2021.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, για τους υπαλλήλους που έχουν έως δύο τέκνα και δικαιούνται την προβλεπόμενη άδεια άνευ αποδοχών (έως πέντε έτη), η υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, για τους δύο πρώτους μήνες της άδειας. Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν την άδεια του πρώτου εδαφίου για κάθε παιδί ξεχωριστά, τμηματικά ή και συνεχόμενα, και δικαιούνται να λάβουν την προαναφερθείσα παροχή για δύο μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα, δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων εις διπλούν.

Κατόπιν των ανωτέρω, ως «ελάχιστος νομοθετημένος μισθός» στον Δημόσιο Τομέα προσδιορίζεται το ποσό των 780€ που αντιστοιχεί με το βασικό μισθό ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας, όπως αυτός έχει καθορισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4354/2015. Ως εκ τούτου, στους απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα, στα ν.π.δ.δ., στους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ και μόνιμοι) και ανεξαρτήτως του μισθολογικού καθεστώτος βάσει του οποίου αμείβονται (ενιαίο ή ειδικό μισθολόγιο), οι οποίοι λαμβάνουν τη γονική άδεια του άρθρου 28 του ν.4808/2021 καθώς και την άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΥΚ και του άρθρου 60 του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ., καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία παροχή για κάθε τέκνο ποσού ίσου με το βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ΜΚ1 της Υ.Ε. κατηγορίας (780€).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();