πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Επικουρική Ασφάλιση: Τι θα ισχύσει για δημοσίους υπάλληλους (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με τους όρους ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων για την υπαγωγή τους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) εξέδωσε ο ΕΦΚΑ.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται η διαδικασία δήλωσης της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 01/01/2022

Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης 1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία – απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα και υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Για τα πρόσωπα αυτά η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. υπάγονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τακτικοί και μετακλητοί, λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αναλαμβάνουν από 01/01/2022 και εφεξής για πρώτη φορά εργασία / ή διορίζονται στο Δημόσιο Τομέα, χωρίς προηγούμενη απασχόληση, ασφάλιση, προϋπηρεσία, εφόσον υφίσταται μέχρι την ημερομηνία αυτή, υποχρέωση υπαγωγής της εν λόγω κατηγορίας τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α αντί της υπαγωγής τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Διευκρινίζεται ότι, εργαζόμενοι οι οποίοι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 01/01/2022, αλλά έχουν προηγούμενη απασχόληση στο Εξωτερικό, γιατί έχουν εργαστεί είτε σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης ή σε Τρίτη χώρα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α., δεδομένου ότι, η επικουρική ασφάλιση δεν εμπίπτει στο υλικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας (Κανονισμοί Ε.Ε. 883/2004 και 987/09), καθώς και των Διμερών Συμβάσεων.

Περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται στο Δημόσιο από 01/01/2022 και εφεξής, οι οποίοι είχαν κάνει πρακτική άσκηση στο παρελθόν πχ. για την απόκτηση του πτυχίου τους ΤΕΙ και ασφαλίστηκαν για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1%, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

Επίσης, εξαιρούνται της υπαγωγής στο Τ.Ε.Κ.Α κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων όπου δεν προβλέπεται υπαγωγή τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e – Ε.Φ.Κ.Α.( τ. ΕΤΕΑΕΠ ) είτε γιατί υπάγονται σε επικουρικά Ταμεία εκτός του e – Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. διορισμός από 01/01/2022 Ενστόλων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση υπαγωγής τους π.χ. στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ κ.λπ.) είτε γιατί δεν προβλέπεται για την κατηγορία των υπαλλήλων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία επικουρική ασφάλιση γενικότερα ( π.χ. Φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει επικουρική ασφάλιση για το προσωπικό τους).

Περιπτώσεις εργαζομένων που διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι από 01/01/2022 στο Δημόσιο, οι οποίοι προγενέστερα ασφαλίστηκαν ως μη μισθωτοί/ ελεύθεροι επαγγελματίες, ευνόητο είναι ότι, δεν υπάγονται από 01/01/2022 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. καθόσον δεν θεωρούνται νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι υφίσταται ασφάλιση στο Κλάδο Σύνταξης μέχρι την 31/12/2021 με την ιδιότητα ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου.

2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 01/01/2023

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα αυτά από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α.»

Προαιρετικά, υπάγονται μετά από σχετική αίτησή τους οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. δημόσιοι υπάλληλοι, λειτουργοί του Δημοσίου, κλπ. εφόσον έχουν γεννηθεί από 01/01/1987 και εφεξής.

Οι εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα της προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του νέου Ταμείου υποβάλλοντας αίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται προς τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας τους και κοινοποιείται τόσο στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e -Ε.Φ.Κ.Α, όσο και του Τ.Ε.Κ.Α., προκειμένου να λάβουν γνώση.

Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου.

Οι κατηγορίες αυτές ασφαλισμένων μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμά τους από 01/01/2023 οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται σε αυτήν. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα πρόσωπα αυτά δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 35 ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου .

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, σε όλες τις περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κλπ. από την έναρξή της και εφεξής διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
Εισφορές

Το ύψος των απαιτητών εισφορών επικουρικής ασφάλισης ανέρχεται σήμερα στο 6,5% των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων (δηλ. 3,25% για τον εργοδότη Δημόσιο και 3,25% για τον εργαζόμενο ) ενώ από 01/06/2022 το ποσοστό βαίνει μειούμενο και διαμορφώνεται στο 6% συνολικά ( δηλ. 3% για τον εργοδότη ΔΗΜΟΣΙΟ και 3% για τον εργαζόμενο).
Οι ασφαλιστικές εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου κ.λπ. δηλώνονται από τους εκκαθαριστές του Δημοσίου σε μηνιαία βάση στην Α.Π.Δ. και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();