πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Δημόσιο -ΟΤΑ: Αλλαγές σε αποσπάσεις, επιλογή προϊσταμένων, προσλήψεις ΕΕΠ (νομοσχέδιο)

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από την Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:30 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις». Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022 και ώρα 23:30.


Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

-Προβλέπονται αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών με τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 247 ν. 3852/2010 (άρθρο2 ). Συγκεκριμένα:

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθενται νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο για τη διάρκεια και την παράταση της απόσπασης των υπαλλήλων του πρώτου εδαφίου σε γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και η παρ. 11α διαμορφώνεται ως εξής:

«11.α. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του εποπτεύοντος Υπουργού και σύμφωνη γνώμη του οικείου οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου επιτρέπεται η απόσπαση ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος, στα γραφεία των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών έως επτά (7) και τριών (3), αντιστοίχως, υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων Ο.Τ.A. α` και β` βαθμού. Η διάρκεια των αποσπάσεων είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας των περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών. Η διάρκεια της κατά τα ως άνω απόσπασης στα γραφεία αντιπεριφερειαρχών δύναται να παραταθεί και μετά τον ορισμό νέων αντιπεριφερειαρχών, εφόσον οι τελευταίοι δηλώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση των αποσπασμένων υπαλλήλων. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον οικείο Περιφερειάρχη εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τον ορισμό του νέου αντιπεριφερειάρχη. Στις αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α` 54), από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α` 138). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό στα γραφεία περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών.».

2. Για τους υπηρετούντες με απόσπαση υπαλλήλους σε γραφεία αντιπεριφερειαρχών, των οποίων η θητεία έληξε προ της δημοσίευσης του παρόντος, δύναται να παραταθεί ο χρόνος της απόσπασής τους από τη λήξη της, με έκδοση διαπιστωτικής πράξης από τον οικείο Περιφερειάρχη εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν συγκατάθεσης του νέου αντιπεριφερειάρχη.

-Αλλάζει η σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο 3):

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3242/2004 (Α’ 102) αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση σύνταξης ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και Δημοτικών Υπαλλήλων, στην ως άνω Επιτροπή μετέχουν και οι κάτωθι:
α. ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών επί θεμάτων Ο.Τ.Α.,
β. ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού και του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
δ. ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ε. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
στ. ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.).
Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τέσσερις (4) υπάλληλοι, εκ των οποίων δύο (2) κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα και δύο (2) κατηγορίας ΠΕ υπηρετούντες στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με ισάριθμους αναπληρωτές τους.».


-Αλλάζει η μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ (άρθρο 4):

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθεται νέο εδάφιο για την περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη του 500 και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Δομημένη συνέντευξη:

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια Συμβούλια του άρθρου 86 του παρόντος, με πρόβλεψη της αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία (ενδεικτικά, διερμηνέων νοηματικής), εφόσον αυτό απαιτείται.

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ` των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 86 του παρόντος.

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο (2) θεματικές ενότητες ως εξής:

δα. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου.

δβ. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως, υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 κατά τα ως άνω οριζόμενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 86.


Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 περί αποκλεισμού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που λάβει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

-Αλλάζει η μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για την επιλογή Προϊσταμένων στους ΟΤΑ (άρθρο 5)

1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), προστίθεται νέο εδάφιο για την περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη του 500 και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Δομημένη συνέντευξη:

Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τα αρμόδια συμβούλια του άρθρου 89 με πρόβλεψη αναγκαίας «ζωντανής βοήθειας» για άτομα με αναπηρία, όπως διερμηνέων νοηματικής, εφόσον αυτό απαιτείται.

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ` των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 89. Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες ως εξής:

δα) δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του μητρώου,

δβ) ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος (situational interview), που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, καθώς και να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις.

Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Κάθε σκέλος της συνέντευξης μοριοδοτείται κατ` ανώτατο όριο με πεντακόσια (500) μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) μόρια.

Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου. Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 κατά τα ως άνω οριζόμενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στην περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 89.Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η μοριοδότηση για τον υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη της συνέντευξης.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποστηρίζει επιστημονικά τη διαδικασία των δομημένων συνεντεύξεων, παρέχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία στα μέλη των Συμβουλίων που διεξάγουν τις συνεντεύξεις. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

2. Η ρύθμιση της παρ. 1 περί αποκλεισμού υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής σε περίπτωση που λάβει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του 500 εφαρμόζεται και επί των εκκρεμών διαδικασιών στις οποίες υποψήφιοι δεν έχουν κληθεί σε συνέντευξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

-Επεκτείνονται και στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) οι διαδικασίες πρόσληψης του νέου νόμου 4765/21

Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) για την πλήρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και για την επιλογή των διοριστέων/προσληπτέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, εφαρμόζονται αναλόγως και επί διαδικασιών επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου.

-Μετονομάζονται και αναλαμβάνουν και νέες αρμοδιότητες οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών (άρθρα 10 και 11)

Άρθρο 10 Μετονομασία Γενικών Διευθύνσεων Δασών

Οι Γενικές Διευθύνσεις Δασών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄156), μετονομάζονται σε Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και αποτελούν οργανωτικές δομές επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 11 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

1. Στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ανατίθενται, επιπλέον των ήδη ασκούμενων αρμοδιοτήτων τους, και αρμοδιότητες για τη διαχείριση θεμάτων προϋπολογισμού, ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής δαπανών, η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για δαπάνες που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν έκδοσης επιτροπικού εντάλματος, καθώς και η διαχείριση θεμάτων προμηθειών.
2. Οι αρμοδιότητες οικονομικού ενδιαφέροντος που ανατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών είναι οι ακόλουθες:
α) Κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία.
β) Έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης.
γ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 και το π.δ. 80/2016 (Α’ 145), περί ανάληψης υποχρεώσεων από διατάκτες.
δ) Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών, που τους αποστέλλονται από τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.
ε) Εμπρόθεσμη έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών.
στ) Σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον αρμόδιο διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της, μετά του σχετικού φακέλου, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
ζ) Σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του επιτόπου ελέγχου.
η) Αποστολή αναφορών στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.


ι) Τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
ια) Εισήγηση για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής.
ιβ) Παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. για θέματα της Γενικής Γραμματείας Δασών των δικαστικών αποφάσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
ιγ) Μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών.
ιδ) Τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων.
ιε) Καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών.
ιστ) Αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
ιζ) Παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στη Γ.Δ.Ο.Υ. για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου.
ιη) Παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
ιθ) Διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
κ) Καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
3. Για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών εξακολουθούν να λειτουργούν ως Ενδιάμεσοι Φορείς, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1921/18/21.6.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2597), για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Προγράμματος αυτού.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();