πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022

Δημόσιο: Δέκα διευκρινίσεις για τις άδειες υπαλλήλων-γονέων - Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Δέκα διευκρινίσεις για το πλαίσιο που αφορά τις διευκολύνσεις σχετικά με τις άδειες δημοσίων υπαλλήλων που είναι γονείς με παιδιά με νοσούν από covid-19, καταγράφονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε προ ημερών το υπουργείο Εσωτερικών και αφορά τα μέτρα για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού.
Η εγκύκλιος περιγράφει το ισχύον πλαίσιο, με την πρόσφατη ρύθμιση του υπουργείου και επισημαίνει τα εξής:
  1. Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α και Β` βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που νοσούν με κορωνοϊό COVID-19 μπορούν να λάβουν τις εξής διευκολύνσεις: α) παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος, β) παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας, γ) παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και 25% ημερησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, δ) χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού
  2. Για τη χορήγηση μίας εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων, εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ανεξαρτήτως της αιτούμενης διευκόλυνσης από τον υπάλληλο και αφού ληφθεί υπόψη η εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών.
  3. Ειδικά, στην περίπτωση χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19, αυτή χορηγείται άπαξ μόνο σε γονείς τέκνων, βρεφών, προνηπίων, νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν έως και την Γ΄ Τάξη Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εκ των οποίων έως τρεις (3) ημέρες απουσίας καταγράφονται από την υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό COVID-19 και έως δύο (2) ημέρες απουσίας αποτελούν κανονική άδεια. Μετά τη χρήση της ανωτέρω άδειας και εφόσον το τέκνο συνεχίζει να νοσεί, δεν επιτρέπεται η εκ νέου χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, αλλά δύναται να χορηγηθεί άλλη διευκόλυνση των ανωτέρω περ. α, β, γ, η οποία πάντως δεν εφαρμόζεται στους εκπαιδευτικούς των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών, άλλως ο εργαζόμενος δύναται να κάνει χρήση άλλης άδειας προκειμένου να δικαιολογηθεί η απουσία του, ιδίως κανονική άδεια ή άδεια ασθένειας τέκνου.
  4. Για την χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων, αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του τέκνου σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα π.χ. για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τη δικαιολογημένη απουσία των μαθητών λόγω νόσησης με COVID-19.
  5. Για τη χορήγηση των ανωτέρω διευκολύνσεων θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 5Α της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 68 του ν. 4722/2020 (σχετική η 16η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας) και ειδικά για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού θα πρέπει να εξεταστούν επιπλέον και οι προϋποθέσεις της νέας παρ. 5 του άρθρου 5Α ανάλογα με τον φορέα, όπου υπηρετούν οι αιτούντες τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού καθώς και ο έτερος γονέας.
  6. Για τη χορήγηση του συνόλου των διευκολύνσεων προβλέπεται στη νέα παρ. 5 του άρθρου 5Α συγκεκριμένη και ειδική διαδικασία χορήγησης αυτών εφόσον πρόκειται για προσωπικό που ανήκει σε συγκεκριμένη κατηγορία (π.χ. εκπαιδευτικοί, ένστολο προσωπικό κλπ.) ή υπηρετεί σε συγκεκριμένους φορείς (π.χ. φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κλπ.).
  7. Ειδικά στην περίπτωση χορήγησης της διευκόλυνσης εξ αποστάσεως εργασίας, αυτή δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο και ισχύον σήμερα ποσοστό, όπως έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία, καθώς η χορήγησή της δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό και κατάρτιση του πλάνου εργασιών κάθε υπηρεσίας.
  8. Η συνολική διάρκεια χορήγησης των προβλεπόμενων ανωτέρω διευκολύνσεων σε συνδυασμό μεταξύ τους ή μεμονωμένα και με την επιφύλαξη της πενθήμερης διάρκειας της άδειας ειδικού σκοπού, δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το τέκνο οφείλει υποχρεωτικά να μην προσέρχεται στην οικεία εκπαιδευτική δομή σύμφωνα με τα εν ισχύ υγειονομικά πρωτόκολλα.
  9. Στην περίπτωση χορήγησης της διευκόλυνσης της άδειας ειδικού σκοπού, σημειώνεται ότι εφόσον δεν καταστεί τελικώς αναγκαία η χρήση και των πέντε ημερών από το γονέα ή σε περίπτωση που στο πενθήμερο του οποίου κάνει χρήση ο εργαζόμενος γονέας, συμπεριλαμβάνονται και μη εργάσιμες ημέρες, τότε δεν χρεώνονται υποχρεωτικά οι υπάλληλοι την κανονική άδεια, εφόσον γίνει χρήση λιγότερων ημερών.
  10. Σε κάθε περίπτωση αρμόδιος φορέας για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης των ως άνω προβλεπόμενων διευκολύνσεων είναι ο φορέας όπου υπηρετούν οι υπάλληλοι ή ο φορέας που εποπτεύει τη λειτουργία τους και τυχόν σχετικά ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στους φορείς αυτούς.
Δείτε παρακάτω ολόκληρη την εγκύκλιο του υπουργείο Εσωτερικών:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();