πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

Δημόσιο: Προθεσμίες για την ολοκλήρωση αξιολόγησης περασμένων ετών (εγκύκλιος)

Τη διαδικασία και της προθεσμίες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020 και την οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2020 και παρελθόντων ετών, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών.
Αναφορικά με τις: Προθεσμίες ολοκλήρωσης του έργου της ΕΕΑ

1. Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 η ΕΕΑ ολοκληρώνει το έργο της εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης κάθε αξιολογικής περιόδου εντός εξαμήνου. Για την αξιολογική περίοδο 2020 το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών άρχεται στις 3η Μαρτίου 2022.

Όσον αφορά στις ενστάσεις, η ΕΕΑ αποφαίνεται για αυτές μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι Πρόεδροι των ΕΕΑ να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση του έργου των οικείων ΕΕΑ εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας.

2. Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης 2016-2019

Οι προθεσμίες οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης ετών 2016-2017 διαμορφώθηκαν ως εξής (παρ. 4 άρθρου 32 ν.4735/2020, παρ. 5. του άρθρου 21 του ν.4369/2016 και εγκύκλιοι με αριθ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392/15-10-2020, ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/11/οικ.3938/4-3-2021 και ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/12/οικ.12876/22-6-2021):

 Αξιολογική περίοδος ετών 2016 και 2017: Οριστικοποίηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 Αξιολογική περίοδος έτους 2018: Οριστικοποίηση έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021.

 Αξιολογική περίοδος έτους 2019: Οριστικοποίηση έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021.

Οι προθεσμίες αυτές δεν είναι εκ του νόμου αποκλειστικές , ωστόσο, η τήρησή τους είναι, αφενός κρίσιμη προκειμένου να ελεγχθούν εγκαίρως τα στοιχεία που αφορούν την απόδοση του υπαλλήλου, αφετέρου ουσιαστική προκειμένου οι υπάλληλοι να λαμβάνουν την πληροφόρηση επί της απόδοσής τους και να μπορούν να κάνουν χρήση της έκθεσής τους ως στοιχείου του προσωπικού τους μητρώου σημαντικού για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, επισημαίνεται η αναγκαιότητα άμεσης διευθέτησης των εκκρεμοτήτων των ΕΕΑ.


Ηλεκτρονική Υποβολή Ένστασης

Αναφορικά με την ηλεκτρονική Υποβολή Ένστασης τονίζεται ότι:

Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης στην ΕΕΑ, φέρουν την ένδειξη «Προϋποθέσεις Ένστασης». Οι αξιολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι θεμελιώνουν δικαίωμα ένστασης στην ΕΕΑ, έχουν δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους.

Η αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της ένστασης ορίζεται στις δώδεκα (12) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης αξιολόγησης (άρθρο 20 παρ. 3 του ν.4369/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4807/2021). Η κοινοποίηση της έκθεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με την προσπέλαση της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο μετά την έναρξη του τρέχοντος σταδίου «Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης». Εφόσον ο αξιολογούμενος επιθυμεί να ασκήσει ένσταση, επιλέγει μέσα από τη φόρμα την «Υποβολή Ένστασης».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();