πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 10 Απριλίου 2022

ΟΤΑ: Υπερωρίες με απόφαση Δημάρχου/Περιφερειάρχη -«Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης»

Τη δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης για διάστημα έως 3 μηνών «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης», αλλά απλά «με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη», παρέχει σε αυτοδιοικητικές αρχές ο πρόσφατος νόμος του υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και ειδικότερα «σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας», όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του νόμου.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι αυτές οι αποφάσεις υπερωριακής απασχόλησης θα ισχύουν από την στιγμή της ανάρτησής τους στην «Διαύγεια» «χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», δηλαδή χωρίς να απαιτείται η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ.

Αναλυτικότερα η διάταξη:

Άρθρο 23
Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού

Σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές:

α) Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να αναθέτουν κάθε αναγκαία δημόσια σύμβαση προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.

β) Για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ εφαρμόζεται αναλόγως».

Αναλυτικά, ο νόμος όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();