πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

Κινητικότητα: Προθεσμία 15 Μαΐου για τους Φορείς υποδοχής Υπαλλήλων

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Α΄ Κύκλος Κινητικότητας του 2022. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου προϋποθέσεων από τους Φορείς Προέλευσης, οι αιτήσεις των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις απόσπασης ή μετάταξης είναι διαθέσιμες στους Φορείς Υποδοχής.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με το αρ.7 του ν.4440/2016.


Τα τριμελή όργανα αξιολόγησης των Φορέων Υποδοχής πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους το αργότερο έως την 15η Μαΐου 2022, καθώς σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.6 του ν.4440/2016 « 7. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι τις 15 Μαΐου καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη, με εξαίρεση τις αποφάσεις μετάταξης ή απόσπασης για τις οποίες έχει διατυπωθεί η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου αξιολόγησης της αίτησης και πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται υποχρεωτικά μέχρι τις 30 Ιουνίου

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ.13 του αρ.6 του ν.4440/2016: «13. Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης κατά την έννοια των παρ.7 και 12 θεωρούνται και οι πράξεις, οι οποίες έχουν λάβει κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) μέχρι την προβλεπόμενη στις παραπάνω παραγράφους καταληκτική προθεσμία», δηλ. οι δημοσιευτέες πράξεις μετάταξης θεωρούνται ολοκληρωμένες εάν έχουν λάβει ΚΑΔ έως την 30η Ιουνίου 2022.

 

Σχετική επί των ανωτέρω, η Ενότητα Β’ «Έλεγχος αιτήσεων από τους Φορείς Υποδοχής» της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/985 /οικ. 6404/2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.


https://www.airetos.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();