πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Οι δήμοι καλούνται να καταγράψουν αριθμό παιδιών και Π.Σταθμών

Μέ έγγραφό του προς τους δήμους και με τίτλο «Συλλογή στοιχείων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών» ο ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταυριανουδάκης τους καλεί να καταγράψουν τον αριθμό τόσο των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής όσο και των φιλοξενούμενων σε αυτές παιδιών.

Συγκέκριμένα αναφέρει:
Με αφορμή τη συμμετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών στο Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και με σκοπό την αναβάθμιση της προσχολικής αγωγής, της οποίας η σημασία για την πορεία και το μέλλον των παιδιών είναι αδιαμφισβήτητα καθοριστική, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε στην προσπάθειά μας για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αναφορικά με τον αριθμό τόσο των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής όσο και των φιλοξενούμενων σε αυτές παιδιών (βρεφών και νηπίων). Για το σκοπό αυτό παρακαλείσθε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας άμεσες ενέργειές σας, σύμφωνα με την κατωτέρω οριζόμενη διαδικασία συλλογής στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω καταγραφή εντός της κατωτέρω τιθέμενης προθεσμίας.Οι Δήμοι της χώρας παρακαλείσθε, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε το συνημμένο πίνακα (συν.2) στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με την παρούσα διαδικασία συλλογής στοιχείων. Σας επισημαίνουμε ότι τα ζητηθέντα στοιχεία αφορούν όλους τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, είτε λειτουργούν εντός της υπηρεσίας σας είτε εντός νομικών προσώπων σας (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.). Για το λόγο αυτό η καταγραφή και εν συνεχεία αποστολή των ζητηθέντων στοιχείων, πρέπει να αφορά το σύνολο των σταθμών σας, είτε αυτοί λειτουργούν εντός υπηρεσίας είτε εντός νομικών προσώπων και όχι την καταγραφή των δεδομένων ανά σταθμό.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας παρακαλείσθε, όπως μεριμνήσετε προκειμένου να συμπληρωθεί ο συνημμένος πίνακας από όλους τους Δήμους χωρικής σας αρμοδιότητας. Μετά τη συλλογή των ζητηθέντων στοιχείων παρακαλείσθε να τα διαβιβάσετε συγκεντρωτικά και σε ενιαίο πίνακα στην ηλεκτρονική διεύθυνση m.diamanti@ypes.gr έως την Τρίτη 31.5.2022. Επισημαίνουμε ότι ο ενιαίος πίνακας θα πρέπει να έχει τη μορφή του συνημμένου πίνακα προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα η πλήρης καταγραφή των ζητηθέντων στοιχείων.

Τέλος, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθότητα και εγκυρότητα των συλλεχθέντων στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα τόσο για τη χάραξη της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους όσο και για την εφαρμογή του Προγράμματος «Κυψέλη», παρακαλούμε για την με προσοχή και πλήρη καταχώρηση των στοιχείων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ώστε να αποφευχθούν ελλιπείς και λανθασμένες καταχωρήσεις, οι οποίες παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες προσπάθειες συλλογής στοιχείων εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Προς διευκόλυνσή σας, το παρόν έγγραφο και το συνημμένο αρχείο μπορείτε να τα αναζητήσετε και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ypes.gr (ενότητα «Έγγραφα»).
Αναμένοντας σχετική ανταπόκρισή σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();