πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

Απελευθερώνεται η κατανομή του ΤΑΠ

Με το άρθρο 44 του νομοσχεδίου που έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε διαβούλευση οι δήμοι αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το έσοδο του ΤΑΠ για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Συγκεκριμένα το άρθρο 44 αναφέρει:
Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Η παρ. 20 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α ́ 62) αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Τα έσοδα του τέλους αυτού διατίθενται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, την καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και την αγορά ακινήτων, εφόσον οι δαπάνες αυτές έχουν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον ετήσιο προϋπολογισμό.
Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για την κάλυψη άλλων αναγκών, το οποίο δύναται να προσαυξηθεί εφόσον οι ανάγκες του πρώτου εδαφίου καλυφθούν με μικρότερο ποσοστό ή δεν υφίστανται εντός εκάστου οικονομικού έτους.».


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();