πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Δημόσιο: Ανανεώθηκε το Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Το Υπουργείο Εσωτερικών επικαιροποίησε το «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης».
Σκοπός της κατάρτισης και δημοσίευσης του Μητρώου είναι η καταγραφή των Δημοσίων Υπηρεσιών και λοιπών Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι συγκροτούν την έννοια του Δημόσιου Τομέα, όπως ο Τομέας αυτός οριοθετείται στις διατάξεις της παρ.1 του αρ.51 του ν.1892/1990, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.6 του αρ.4 του ν.1943/1991, την παρ.6 του αρ.3 του ν.3229/2004, το αρ.36 του ν.4170/2013 και εκάστοτε ισχύουν.

Στο Μητρώο περιλαμβάνονται ειδικότερα, α) ανά εποπτεύον Υπουργείο και β) ανά ΟΤΑ, με προσδιορισμό της νομικής τους μορφής, όλοι οι Φορείς εποπτείας τους, διακρινόμενοι, μεταξύ άλλων, σε υπαγόμενους και μη υπαγόμενους στο Δημόσιο Τομέα του αρ.51 του ν.1892/1990, που συνεπάγεται και διαφορετική, κάθε φορά, σχέση εξάρτησής τους από το Κράτος.

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο του Μητρώου έχει δυναμικό χαρακτήρα, η προσπάθεια επικαιροποίησής του είναι μία διαρκής διαδικασία. Σε αυτήν την νεότερη έκδοσή του, έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές που έχουν έως τώρα προκύψει. Προκειμένου τα στοιχεία να τηρούνται σωστά, παρακαλούνται όλοι οι Φορείς να ελέγχουν, κατά το μέρος που τους αφορά (αυτούς και τους εποπτευόμενους Φορείς τους), την ορθότητα των εγγραφών καθώς και τυχόν παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν.

Τέλος, σημειώνεται ότι, καθώς ο Δημόσιος Τομέας είναι μια ευμετάβλητη ομάδα Υπηρεσιών και Φορέων, οι Υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία Νομικών Προσώπων θα πρέπει να ενημερώνουν το Υπουργείο οποτεδήποτε μέσα στο χρόνο μεταξύ των επικαιροποιήσεων του Μητρώου προκύψει κάποια αλλαγή αρμοδιότητάς τους.

Μπορείτε να δείτε

- το αριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.9872/20.6.2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();