πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

Νόμος 4961 για τις ψηφιακές λειτουργίες των δήμων

Τον αριθμό 4961/22 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 146/27.07.2022 τεύχος Α’ πήρε ο νόμος με τίτλο «Αναδυόµενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» με πολλές διατάξεις και για τους δήμους.

Χρήση συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης από τους φορείς του δηµόσιου τοµέα
Στην παρ.1 του άρθρου 4 ορίζεται ότι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) δύνανται, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, να χρησιµοποιούν συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης για τη διαδικασία λήψης ή την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης µιας απόφασης ή την έκδοση πράξης, οι οποίες επηρεάζουν τα δικαιώµατα ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου, µόνον εφόσον η χρήση αυτή προβλέπεται ρητά σε ειδική διάταξη νόµου που περιλαµβάνει κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωµάτων αυτών.

Περιγράφονται οι υποχρεώσεις διαφάνειας και οι υποχρεώσεις αναδόχων συστηµάτων τεχνητής νοηµοσύνης και εισάγονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης για τους αναδόχους συμβάσεων με αντικείμενο συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Δημιουργείται παρατηρητήριο τεχνητής νοηµοσύνης, το οποίο είναι αρμόδιο για τη συλλογή δεδομένων και την κατάρτιση και επικαιροποίηση βασικών δεικτών απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Παρατηρητήριο δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη στην Ελλάδα και τα επιτυχημένα παραδείγματα αξιοποίησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Β’ του νόμου, το οποίο καταλαμβάνει τις συσκευές τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγµάτων (ΔτΠ) που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, και από τους Ο.Τ.Α. Εννοούνται και οι ιστότοποι.

Καθορίζονται τα μέτρα κυβερνοασφάλειας.

Προβλέπεται η κατάρτιση μητρώου Διασυνδεδεμένων Πραγμάτων στο οποίο κάθε φορέας καταχωρίζει τις συσκευές που χρησιμοποιεί.

Εισάγεται η υποχρέωση των φορέων εκμετάλλευσης να εκπονούν Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Καταργείαται η υποχρέωση τήρησης και ενηµέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων και σύνταξης στρατολογικών πινάκων.

Ορίζεται ότι τα έντυπα έγγραφα που ψηφιοποιούνται δύνανται να καταστραφούν άµεσα, εφόσον µετά την ψηφιοποίησή τους πραγµατοποιηθεί µικροφωτογράφηση αυτών.

Δημιουργούνται κανόνες για την ψηφιακή διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας και την υποβολή αίτησης μέσω Κ.Ε.Π. και Κέντρων Κοινότητας


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();