πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

Τελικό ν/σ ΥΠΕΣ-Τι αλλάζει στην Αυτοδιοίκηση (έγγραφο)

Αναρτήθηκε στη σελίδα της Βουλής ολόκληρο (και ψηφισμένο) το τελικό σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που φέρει τον τίτλο: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών».
Περιλαμβάνει σειρά διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία ΟΤΑ όπως:

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ο.Τ.Α., ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

Εξαιρέσεις επιχορήγησης ανώνυμων εταιρειών Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 265 του ν. 3463/2006

Διάθεση των εσόδων του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Αντικατάσταση παρ. 20 άρθρου 24 ν. 2130/1993

Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου – Ισχύς άρθρου 66 ν. 4830/2021

Ρυθμίσεις για την αναδοχή οφειλών από Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 109 ν. 3852/2010


Κινητικότητα υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόµησης Ο.Τ.Α. – Συνυπηρέτηση πολυτέκνων υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4440/2016

Ενίσχυση καθηκόντων ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των δήµων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 163 ν. 3584/2007

Ρυθμίσεις για την Αποκεντρωµένη Διοίκηση

Διοικητικές κυρώσεις επί παραβάσεων σχετικών µε την υπαίθρια διαφήµιση

Χρηµατικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωµατεία από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού

Αναµόρφωση συστήµατος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόµησης κ.α.

Δείτε αναλυτικά:


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();