πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Δημόσιο -Προσοντολόγιο: Τι ισχύει για αποσπάσεις, μετατάξεις, επιλογή προϊσταμένων, ξένη γλώσσα (έγγραφο)

Τροπολογία αναφορικά με το ισχύουν καθεστώς για το προσοντολόγιο προσωπικού των φορέων του Δημοσίου που θα καθορίζει τι ισχύει με τις αποσπάσεις, τις μετατάξεις προσωπικού και την επιλογή προϊσταμένων κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενσωμάτωση εθνική Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 17 Απρίλιου 2019 για τροποποίηση της απόφασης – Πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου αφορά ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά υπηκόους Τρίτων χωρών και αφορά Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ΕΙΙ5), και για αντικατάσταση απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (1 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

Ειδικότερα στην τροπολογία και στο άρθρο 4 αναφέρεται:

Προσοντολόγιο -Κλαδολόγιο προσωπικού των φορέων του Δημοσίου

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ορίζονται ενιαία για όλους για μερικούς ψορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται παρ. του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα επικουρικά, διορισμού πρόσληψης Θέσεις κάθε κλάδου ειδικότητας του μόνιμου προσωπικού εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. διάταγμα του πρώτου εδαφίου δύναται να αντιστοιχίζονται στην υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων τους νέους κλάδους και ειδικότητες και να καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υψιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων για τους φορείς παρ. 3·

2. Η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) παρακολουθεί εξέλιξη των αναγκών των φορέων και υποβάλλει ετησίως Υπουργό Εσωτερικών έκθεση για ανάγκη τροποποίησης του διατάγματος παρ. 1, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Εντός δύο (2) μηνών από Θέση ισχύ του διατάγματος Παρ. 1, οι φορείς υποχρεούνται σε αντιστοίχιση των κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224). Νέοι Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα παρ. 1.

3Α. Εκκρεμείς κατά Θέση ισχύ του διατάγματος Παρ. διαδικασίες μετατάξεων, αποσπάσεων και επιλογής προϊσταμένων ολοκληρώνονται στο πλαίσιο Περί καθορισμού προσόντων διορισμού πρόσληψης κλάδους ειδικότητες που ίσχυε, κατά
περίπτωση, μέχρι Θέση ισχύ του λόγω διατάγματος.

3Β. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος παρ. 1, απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται αρμόδιος φορέας πιστοποίησης γνώσης γλώσσας ως προσόντος διορισμού πρόσληψης, καΘώς και κάθε άλλο αναγκαίο Θέμα περί αναγνώρισης τίτλων πιστοποιητικών γλωσσσμάθειας από ως άνω φορέα. περίπτωση άπρακτης παρόδου προθεσμίας του πρώτου εδαψίου, απόψαση εκδίδεται από Υπουργό Εσωτερικών κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

4. Από Θέση ισχύ του διατάγματος παρ. καταργούνται:
α) π.δ. 37α/1987 (Α’ ΙΙ),
β) π.δ. 22/1990 (Α’ 7),
γ) π.δ. 50/2001 (Α’ 39) και
δ) παρ. του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α’ 180)


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();