πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Δημόσιο -Τηλεργασία: Πότε ξεκινά & ποιους αφορά – Σύνδεση & με αξιολόγηση (εγκύκλιος)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του νέου καθεστώτος τηλεργασίας στο Δημόσιο μετά την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ κατ΄εφαρμογή του νόμου που πέρασε το 2021.

Στην εγκύκλιο, που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”, αναφέρονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτείται να προηγηθούν ώστε να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση των υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, και κατόπιν γνώμης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη ρύθμιση θεμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των τηλεργαζομένων.

Η εγκύκλιος επισημαίνει ρητώς ότι η παροχή τηλεργασίας θα είναι δυνατή εφόσον κάθε φορέας εναρμονιστεί με τις σχετικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών. Συγκεκριμένα, πριν από την έκδοση του Π.Δ. θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας (records of processing activities-RPA) και την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (data protection impact assessment – DPIA).

Όποιος υπάλληλος εντάσσεται στο “καθεστώς” της τηλεργασίας θα τηρεί κανονικά το ωράριό του. Ο τηλεργαζόμενος θα μπορεί να απασχολείται από το σπίτι του ή άλλο σταθερό χώρο. Επίσης, η υπηρεσία θα είναι αρμόδια για τον απαραίτητο εξοπλισμό του τηλεργαζόμενου. Πήγες του ΥΠΕΣ μάλιστα σημειώνουν ότι η παροχή της δυνατότητας τηλεργασίας θα είναι και μια μορφή επιβράβευσης των υπάλληλων που θα συνδεθεί και με την αξιολόγηση. 

H διαδικασία

O προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος θα πρέπει να καθορίσει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου, όπως οι θέσεις εργασίας που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία, κατά αριθμό και κλάδο/ειδικότητα και οι σχετικές ημερομηνίες για το πρώτο τρίμηνο του 2023. Ανάλογα θα πράττει στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους προκειμένου όσοι επιθυμούν να τηλεργαστούν, και εφόσον ανήκουν σε κλάδο/ειδικότητα και υπηρετούν σε θέση που έχει κριθεί επιλέξιμη προς παροχή τηλεργασίας, να υποβάλλουν σχετικό έγγραφο αίτημα.

Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που μπορεί να απασχολείται μέσω τηλεργασίας φτάνει το 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

Στην εγκύκλιο συνιστάται η υπηρεσία να εξετάζει κατά προτεραιότητα τα αιτήματα γονέων ή φροντιστών παιδιών ηλικίας έως 12 ετών. Να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να εκδοθεί απόφαση με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό του υποβληθέντος αιτήματος (π.χ. αλλαγή του τόπου τηλεργασίας ή των ημερών ή του ωραρίου) και, γι’ αυτό, με την προβλεπόμενη απόφαση είτε εγκρίνεται αυτούσιο το αίτημα είτε απορρίπτεται στο σύνολό του αιτιολογημένα.

Ο υπάλληλος μπορεί να παρέχει τηλεργασία από την επομένη κιόλας της κοινοποίησης της απόφασης αποδοχής του αιτήματός.

Ποιους αφορά

Για να εργαστούν από απόσταση, οι (μόνιμοι και αορίστου ή ορισμένου χρόνου) υπάλληλοι των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ, θα πρέπει να το επιτρέπει η φύση των καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου, εξαιρούνται του μέτρου το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου, καθώς και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων εκτός από τους αποσπασμένους σε διοικητικές θέσεις.

Οι βασικές αρχές της τηλεργασίας είναι ο οικειοθελής χαρακτήρας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

Το μέτρο έχει υποχρεωτική ισχύ σε δύο περιπτώσεις:

α) Σε περίοδο υγειονομικής κρίσης και έκτακτων συνθηκών και αναγκών, κατά τις οποίες ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.

β) Σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός κι αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του.

Πόσες μέρες τηλεργασίας δικαιούνται οι υπάλληλοι

Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα κάθε ημερολογιακού έτους.

Το ανώτατο όριο είναι οι 44 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο, που λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός συγκεκριμένου τριμήνου (α’ τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος ή β’ τρίμηνο Απρίλιος – Ιούνιος κ.ο.κ.) Στον ίδιο υπάλληλο δεν μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου τηλεργασία σε επόμενο τρίμηνο εντός του ίδιου έτους, ακόμη και αν δεν έχει εξαντλήσει το όριο των 44 ημερών.

Το αντίστοιχο χρονικό όριο για υπαλλήλους με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (καθορίστηκαν με σχετική ΚΥΑ των υπουργών Υγείας και Εσωτερικών) είναι οι 88 εργάσιμες ημέρες ανά έτος και χορηγείται τμηματικά 22 ημέρες ανά τρίμηνο.

Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής, παρέχεται η δυνατότητα να χορηγηθεί η τηλεργασία για συνεχόμενο διάστημα 88 ημερών. Η αίτηση του υπαλλήλου για τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ και αποστέλλονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για τη σχετική γνωμάτευση, η οποία εκδίδεται το αργότερο εντός 10 ημερών.

Η παροχή τηλεργασίας δεν επιτρέπεται από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, δηλαδή την περίοδο αιχμής των θερινών αδειών. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χορήγησης τηλεργασίας είτε για λόγους υγείας των υπαλλήλων είτε για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και έκτακτων συνθηκών και αναγκών.

Ποια είναι τα δικαιώματα των εργαζομένων

Οι τηλεργαζόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπαλλήλους που εκτελούν τα καθήκοντά τους στις εγκαταστάσεις του φορέα.

Για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, ενώ για τους υπαλλήλους για τους οποίους ισχύει ειδικό ή μειωμένο ωράριο εργασίας, αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και στην περίπτωση τηλεργασίας.

Η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από την οικία του τηλεργαζόμενου ή από οποιονδήποτε άλλο σταθερό χώρο, σε οποιαδήποτε γωνιά της ελληνικής επικράτειας, αλλά και εκτός συνόρων, στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από το αρμόδιο όργανο της Διεύθυνσης.

Ο απαιτούμενος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και η τεχνολογική συσκευή (ο λεγόμενος «Σταθμός Τηλεργασίας») παρέχονται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του εκτός κι αν η τελευταία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, οπότε ο υπάλληλος κάνει χρήση δικού του εξοπλισμού.

Η νομοθεσία προβλέπει το δικαίωμα της αποσύνδεσης, δηλαδή μετά τη λήξη του ωραρίου ο υπάλληλος κλείνει τον υπολογιστή και η υπηρεσία δεν έχει δικαίωμα να τον «ενοχλεί» περαιτέρω. Εξαίρεση αποτελούν οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, κατά τις οποίες, όπως προβλέπει άλλωστε ο Υπαλληλικός Κώδικας, ο υπάλληλος οφείλει να εργαστεί και πέραν του ωραρίου του ή σε μη εργάσιμες ημέρες, φυσικά με την ανάλογη αποζημίωση.


Αναλυτικά η εφαρμοστική εγκύκλιο αυτή, στις νέες διατάξεις υπάγονται:

Α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005.

Β) οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου των ανωτέρω Φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που ασκούν διοικητικό έργο, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας.

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής:

α) οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου καθ’ οιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις (με επιλογή και τοποθέτηση, με τοποθέτηση ή με αναπλήρωση)

β) το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι εκπαιδευτές σε όλες τις δομές κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Οι ανωτέρω εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής ισχύουν και για την τηλεργασία που χορηγείται για λόγους υγείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 9 της εγκυκλίου.

Οι βασικές αρχές τηλεργασίας – οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας

– Οι βασικές αρχές της τηλεργασίας, οι οποίες αναλύονται περαιτέρω στην εν λόγω διάταξη είναι ο οικειοθελής χαρακτήρας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.

– Όσον αφορά τον οικειοθελή χαρακτήρα της τηλεργασίας, η τηλεργασία έχει κατ’ αρχάς τον χαρακτήρα αυτό- οικειοθελή – και δεν συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών. Στις περιπτώσεις αυτές για την εφαρμογή των διατάξεων της τηλεργασίας θα εκδίδονται σχετικές οδηγίες προς τις Υπηρεσίες.

-Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση κινδύνου υγείας του υπαλλήλου, καθώς και σε περιπτώσεις υπαλλήλων με μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, εφόσον η φύση των καθηκόντων του καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, ο φορέας οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του υπαλλήλου για τηλεργασία, εκτός αν συντρέχει ειδικός και σπουδαίος λόγος για την απόρριψή του, τον οποίο ο φορέας οφείλει να εκθέσει και να αιτιολογήσει εγγράφως προς τον υπάλληλο. Για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στο Κεφάλαιο 9 της παρούσας εγκυκλίου.

Χρονικά όρια τηλεργασίας

– Η τηλεργασία παρέχεται σε καθορισμένες ημέρες ανά εβδομάδα και μήνα εκάστου ημερολογιακού έτους, οι οποίες καθορίζονται ειδικότερα στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου.

– Η τηλεργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 44 εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Οι εν λόγω ημέρες λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός του χρονικού διαστήματος των 3 μηνών. Ως εκ τούτου, οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα, με τη διαδικασία που περιγράφεται ακολούθως, να αιτηθούν τη χορήγηση τηλεργασίας κατ’ ανώτατο όριο για 44 εργάσιμες ημέρες εντός συγκεκριμένου τριμήνου. Οι ημέρες αυτές τηλεργασίας, εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα του υπαλλήλου, λαμβάνονται υποχρεωτικά εντός του συγκεκριμένου τριμήνου και στον ίδιο υπάλληλο δεν μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου τηλεργασία σε επόμενο τρίμηνο εντός του ίδιου έτους, ακόμη και αν έχει χορηγηθεί τηλεργασία για λιγότερες από 44 ημέρες. Τα ανωτέρω περί μη δυνατότητας χορήγησης ημερών τηλεργασίας σε άλλο τρίμηνο, από αυτό για το οποίο έχει εκδοθεί απόφαση, ισχύουν και σε περίπτωση περάτωσης της τηλεργασίας, είτε κατόπιν αίτησης του ίδιου είτε με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.

-Δεν επιτρέπεται η παροχή τηλεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου εκάστου ημερολογιακού έτους. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις περιπτώσεις χορήγησης τηλεργασίας είτε για λόγους υγείας των υπαλλήλων είτε για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών ).

– Τα προβλεπόμενα δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις χορήγησης τηλεργασίας για λόγους υγείας.

Ποσοτικός περιορισμός τηλεργασίας

-Το μέγιστο ποσοστό των υπαλλήλων ανά Διεύθυνση του φορέα που δύναται να απασχολείται μέσω τηλεργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. Ως εκ τούτου νια τον υπολογισμό του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των θέσεων εργασίας που έχει αποφασιστεί με την απόφαση του άρθρου 13 του νόμου ότι είναι επιλέξιμες για τηλεργασία και όχι επί του συνόλου των θέσεων κάθε Διεύθυνσης.

1ο παράδειγμα: Σε μία Διεύθυνση, στην οποία, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις, έχουν κατανεμηθεί 10 οργανικές θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, αποφασίζεται με την απόφαση του άρθρου 13 ότι επιλέξιμες για τηλεργασία είναι 6 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ως εκ τούτου το κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 25% των υπαλλήλων, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία θα υπολογιστεί επί των 6 επιλέξιμων θέσεων ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Δεδομένου ότι από τη σχετική μαθηματική πράξη προκύπτει αποτέλεσμα 1,5 ο αριθμός των υπαλλήλων, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία είναι 2, καθώς το αποτέλεσμα θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ή τον επόμενο ακέραιο αριθμό με βάση τους κανόνες περί στρογγυλοποίησης (δεκαδικός 0,4 ή μικρότερος θα στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο και δεκαδικός 0,5 ή μεγαλύτερος του 0,5 θα στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο).

2ο Παράδειγμα: Έστω σε μία Διεύθυνση έχουν κατανεμηθεί 25 οργανικές θέσεις ως εξής: 10 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 10 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής , 5 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Με την απόφαση του άρθρου 13 αποφασίζεται ότι επιλέξιμες για τηλεργασία είναι 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 5 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Το κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 25% των υπαλλήλων, στους οποίους μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία, θα υπολογιστεί επί των συνόλου των 12 θέσεων που κρίθηκαν επιλέξιμες για τηλεργασία στη Διεύθυνση. Από τη σχετική μαθηματική πράξη προκύπτει αποτέλεσμα 3 και ως εκ τούτου τηλεργασία δύναται να χορηγηθεί σε 3 υπαλλήλους συνολικά στη Διεύθυνση.

– Ο ανωτέρω περιορισμός του 25% εφαρμόζεται αναλόγως στην περίπτωση Αυτοτελών Τμημάτων, για το χρονικό διάστημα για το οποίο εκδίδεται ησχετική  απόφαση.

– Ο εν λόγω περιορισμός δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση εφαρμογής της τηλεργασίας για λόγους κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών.

-Επισημαίνεται ότι η απασχόληση με τηλεργασία σε ποσοστό κατ’ ανώτατο όριο έως 25% επί του συνόλου των υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης, των οποίων η φύση των καθηκόντων καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας δεν είναι υποχρεωτική για κάθε φορέα αλλά αποτελεί δυνατότητα για κάθε Διεύθυνση, σε κάθε δε περίπτωση μπορεί να χορηγηθεί τηλεργασία και σε μικρότερο ποσοστό, καθώς στη διάταξη προβλέπεται το ανώτατο δυνατό όριο και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικώς κατά νόμο υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες και η εύρυθμη λειτουργία του φορέα.

Αναφορικά με την έναρξη ισχύος των διατάξεων για την τηλεργασία επισημαίνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά τη διαδικασία παροχής τηλεργασίας και τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (OJ L 119/4.5.2016) και ειδικότερα την υποχρέωση κάθε φορέα να έχει καταρτίσει αρχεία δραστηριοτήτων επεξεργασίας και εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, η παροχή τηλεργασίας θα είναι δυνατή, εφόσον κάθε φορέας και τα αρμόδια προς τούτο όργανα η οργανικές μονάδες θα έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάρτιση και έκδοση των ως άνω σχετικών εγγράφων ή στη συμπλήρωσή τους νια τα θέματα της τηλεργασίας. Υπενθυμίζεται ότι για τα προσωπικά δεδομένα αναμένεται να εκδοθεί και το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα.

Ωστόσο, δεδομένου ότι για την έναρξη εφαρμογής της τηλεργασίας απαιτείται να προηγηθούν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες επισημαίνεται ότι τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα θα πρέπει να προβούν άμεσα στις κατωτέρω ενέργειες προκειμένου με την έκδοση των ως άνω εγγράφων, στα οποία πλέον θα συμπεριλαμβάνεται και η τηλεργασία, να είναι δυνατή η άμεση εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

-Τα αρμόδια όργανα να προβούν σε έκδοση ή συμπλήρωση των αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας και της εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. Επίκληση αυτών θα πρέπει να γίνεται στις αποφάσεις που εκδίδονται για χορήγηση τηλεργασίας και την τηλεργασία για λόγους υγείας.

– Τα όργανα που προβλέπεται ότι είναι αρμόδια να εκδίδουν τις αποφάσεις, με τις οποίες καθορίζονται οι θέσεις που είναι επιλέξιμες για τηλεργασία καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023.

– Μετά την έκδοσή της η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης ή του Αυτοτελούς Τμήματος προκειμένου να διαπιστώσουν εάν μπορούν να υποβάλλουν παραδεκτώς αίτημα για παροχή τηλεργασίας με βάση τις θέσεις που αποφασίστηκε ότι είναι επιλέξιμες για τηλεργασία.

– Στη συνέχεια οι υπάλληλοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για παροχή τηλεργασίας για λόγους υγείας θα πρέπει να υποβάλουν το αίτημά τους και τα σχετικά δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για την έκδοση γνωμάτευσης.

– Αντίστοιχα, το αίτημά τους για παροχή τηλεργασίας δύνανται να υποβάλουν και οι υπάλληλοι που αιτούνται να τηλεργαστούν ανεξαρτήτως επίκλησης λόγων υγείας

– Η αρμόδια Υπηρεσία κάθε φορέα θα πρέπει να προβεί στην κατάρτιση των όρων χρήσης του εξοπλισμού, σε περίπτωση παροχής “Σταθμού Τηλεργασίας”, στους τηλεργαζόμενους υπαλλήλους, καθώς και να διερευνήσει τη δυνατότητα παροχής “Σταθμών Τηλεργασίας”, σε περίπτωση που υποβληθούν σχετικά αιτήματα και να ενημερώσουν σχετικά τα όργανα που είναι αρμόδια να εκδίδουν αποφάσεις παροχής τηλεργασίας προκειμένου να γνωρίζουν εάν ο Φορέας έχει αυτή τη δυνατότητα ή εάν σε κάθε περίπτωση ο/η υπάλληλος θα πρέπει να κάνει χρήση δικού του εξοπλισμού.

https://www.aftodioikisi.gr/

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();