πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Επιλογή Προϊσταμένων στους ΟΤΑ: Ποιοι υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετέχουν

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/29-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στο Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών αναφέρει τα κωλύματα υποψηφιότητας επί της συγκεκριμένης διαδικασίας για υπαλλήλους ΟΤΑ Δευτέρου Βαθμού (Περιφέρειες).

Τα κυριότερα σημεία της τονίζουν τα εξής:- Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατά το άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των υφισταμένων του.

- Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

- Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. μοριοδοτεί κάθε υποψήφιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85. Στη συνέχεια, το ΕΙ.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση. Στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι εκάστου πίνακα κατάταξης. Για τη διενέργεια της δομημένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.

- Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοποθετούνται με απόφαση του οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.

- Αρμόδιο όργανο για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των ΟΤΑ β΄ βαθμού είναι το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.).

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();