πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Αντιμισθία προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου σε Δήμο με πληθυσμό 20.000-100.000 κατοίκους

Ερώτηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου σε Δήμο με πληθυσμό 20.000-100.000 κατοίκους που είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος δικαιούται αντιμισθία;

ΑπάντησηΤο Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται αντιμισθίας παράλληλα με την καταβολή των αποδοχών της θέσης τους, κι επομένως δεν απαιτείται, ανεξαρτήτως του ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως Προέδρων λαμβάνουν υποχρεωτικά ειδική άδεια απουσίας εξήντα (60) ημερών από τη δημοσιοϋπαλληλική τους θέση, να επιλέξουν την καταβολή της αντιμισθίας ή των αποδοχών της θέσης τους. Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατ’ εξαίρεση, μόνο για τους Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, που είναι υπάλληλοι του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. και δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας από την υπαλληλική τους θέση καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως Προέδρων. Επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά για τους Προέδρους Δήμων κάτω των 100.000 κατοίκων. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 20/2015, 46/2015) Διαφορετική θέση είχε το ΥΠΕΣ (βλ. έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 42678/14/14.01.2015)
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν.4354/2015, όπως συμπληρώθηκε από την περίπτ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 76 του N. 4485/17: Υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος [ενιαίο μισθολόγιο] και διορίζονται ή αναλαμβάνουν θέση σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες η εντεταλμένοι σύμβουλοι ή μέλη πλήρους απασχόλησης, μπορούν να επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται. […]
Βάσει της ανωτέρω διάταξης το Ελεγκτικό Συνέδιο έκρινε για πρόεδρο ΔΣ δημοτικού ΝΠΔΔ τα εξής: Υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 4354/2015), που διορίζεται στη θέση προέδρου του Δ.Σ. ενός δημοτικού ιδρύματος, μπορεί να επιλέξει είτε τις αποδοχές της οργανικής του θέσης είτε τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζεται. Ενόψει δε του ότι η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 ρυθμίζει το θέμα επιλογής αποδοχών ειδικά για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων, χωρίς να περιορίζεται μόνο στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εάν η κατοχή θέσης Προέδρου του Δ.Σ. ενός νομικού προσώπου εμπίπτει στην έννοια της κατά το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1256/1982 δεύτερης απασχόλησης. Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται με το έγγραφο αντιρρήσεων ότι τα έξοδα παράστασης δεν εντάσσονται στην έννοια των αποδοχών, καθώς και ότι η κατοχή της θέσης του Προέδρου Δ.Σ. δημοτικού ιδρύματος δεν συνιστά δεύτερη απασχόληση είναι απορριπτέοι, καθόσον τα έξοδα παράστασης που καταβάλλονται σταθερά σε μηνιαία βάση εμπίπτουν στην έννοια των αποδοχών και επιπλέον η διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που υπάλληλος ν.π.δ.δ. διορίζεται σε θέση Προέδρου Δ.Σ. ενός νομικού προσώπου. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 179/2017)
Η περίπτωση που αναφέρεται (πρόεδρος ΔΣ Δήμου κάτω των 100.000 κατοίκων) δεν έχει κριθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης του Ν.4354/2015.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();