πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Ποινή φυλάκισης αντιμετωπίζουν οι δήμαρχοι για τους αθλητικούς χώρους

Η αδειοδότηση χώρων αθλητικής υποδομής παρουσιάζει χρόνιες αγκυλώσεις, πολλαπλή γραφειοκρατία αλλά εγκυμονεί και κινδύνους για τους δήμους αν δεν εφαρμόσουν το πλαίσιο λειτουργίας.
Σε περίπτωση που ένα δημοτικό γυμναστήριο λειτουργεί χωρίς άδεια, κάθε πιθανό ατύχημα θα βαρύνει με ποινικές ευθύνες τον δήμαρχο.

Οι προτεραιότητες τους 
 • Να ολοκληρώσουν άμεσα, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, την κατάταξη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις ομάδες του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 όπως ισχύει.
 • Να κοινοποιήσουν άμεσα στις οικείες Περιφέρειες τη λίστα των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων κατηγορίας Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ και Ζ.
 • Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις σε προτεραιότητα (ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ και Ζ) και για το σύνολο των δημοτικών εγκαταστάσεων στη συνέχεια, να καταγράψουν εντός διμήνου από την κοινοποίηση της παρούσης και να κοινοποιήσουν τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται και πρέπει να αποκατασταθούν, προκειμένου αυτές να μπορούν να αδειοδοτηθούν κανονικά.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος της σωματικής ακεραιότητας των αθλουμένων ή δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ο αθλητικός χώρας όπως ορίζονται, η Επιτροπή Ελέγχου με την σύμφωνη γνώμη του Γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να προχωρήσει σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας. 
 • Ο ιδιοκτήτης ή ο χρήστης αθλητικής εγκατάστασης που παρά το γεγονός ότι στερείται άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων την παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια αθλητικής εκδήλωσης σ΄ αυτή, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με την ίδια ποινή, τιμωρείται και ο Πρόεδρος Αθλητικού Σωματείου ή Α.Α.Ε. που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση, χωρίς την ύπαρξη άδειας λειτουργίας ή τέλεσης αγώνων.
Τι ισχύει

Ο συνολικός αριθμός που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν έχει προσδιοριστεί ακριβως, κυμαίνεται σε δεκάδες χιλιάδες σε όλη τη χώρα και μεταβάλλεται διαρκώς.

Στην ΑΔΑ:6ΩΟ54653Π4-ΙΝΜ ο βασικός νόμος 2725/1999 δέχτηκε τις απαραίτητες τροποποιήσεις και προστέθηκαν τα ανάλογα άρθρα με το νόμο 4479/2017(Φεκ Α'94) 

Το αρμόδιο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει συστήσει το τμήμα προδιαγραφών και αδειοδοτήσεων και στην ουσία:

- Κατηγοριοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις ανάλογα με το είδος, το μέγεθος την δυναμικότητα και τους αγώνες που φιλοξενούν(άρθρο 56Α).
Εδώ υπάγονται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις (ολυμπιακές, εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές και σωματειακές), πλην των υπαγομένων στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.2725/1999. Υπάγονται επομένως και όσες αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν σε ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, εκκλησία κλπ.), στην ΕΤΑΔ, στην ΚΤΥΠ και λοιπούς φορείς του στενού ή ευρύτερου δημοσίου φορέα, καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται από το δημόσιο.

Όσον αφορά στις σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτές αφορούν κυρίως ανοιχτά γήπεδα στις αυλές των σχολείων ή κλειστές αίθουσες γυμναστικής ή πολλαπλών χρήσεων, θεωρούνται τμήμα των σχολείων και λειτουργούν μαζί με αυτά, εκτός εάν χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία, για διοργάνωση αγώνων εκτός σχολικού ωραρίου. Στην περίπτωση αυτή και προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, κατατάσσονται στην κατηγορία Ι (προσωρινές διαμορφώσεις για διοργάνωση αγώνων εντός μη αθλητικής εγκατάστασης).
Τα ιδιωτικά γυμναστήρια ακολουθούν τις ίδιες προϋποθέσεις με τους δήμους και η άδεια τους εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη αφού κατατεθεί ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

-Ο τρόπος αδειοδότησης ανάλογα με την κατηγορία (άρθρο 56Β)
Για τις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1, η άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης εκδίδεται από τον οικείο Δήμο, με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 56Β. Δεν συστήνονται.επιτροπές ελέγχου καταλληλότητας στους Δήμους.

Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας των Δήμων ή των νομικών προσώπων των
Δήμων, οι οποίες έχουν καταταχθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:

Το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την αθλητική εγκατάσταση ή το αντίστοιχο τμήμα αθλητισμού του Δήμου καταθέτει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου αίτηση για τον έλεγχο της εγκατάστασης.
Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, μετά από έλεγχο της εγκατάστασης, διαπιστώνει εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17, εισηγείται την αδειοδότηση, την αδειοδότηση υπό όρους ή την μη αδειοδότηση της αθλητικής εγκατάστασης και προωθεί την εισήγηση στο αρμόδιο για την έκδοση της άδειας λειτουργίας τμήμα. Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, ή αυτή δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη, είναι δυνατόν να βεβαιώνεται από ιδιώτη μηχανικό ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παραπάνω ΚΥΑ. 
Η παραπάνω εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ή βεβαίωση μηχανικού συνοδεύεται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)
Εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα η ανάλογη απόφαση Δημάρχου, η οποία μπορεί να έχει ισχύ έως πέντε έτη για τις ομάδες Α1 και Α2 και έως τρία έτη για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν.2725/1999.

Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, ΤΕΙ, εκκλησία κλπ.) ή άλλων φορέων του δημοσίου (ΕΤΑΔ, ΚΤΥΠ κλπ.), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:

Η τεχνική υπηρεσία του φορέα ιδιοκτησίας (ή ιδιώτης μηχανικός, σε περίπτωση που ο φορέας δεν έχει τεχνική υπηρεσία) ελέγχει την εγκατάσταση και βεβαιώνει α) σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α υπάγεται και β) ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). 
Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)

Ο φορέας ιδιοκτησίας της εγκατάστασης καταθέτει στο αρμόδιο τμήμα του οικείου Δήμου αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τις παραπάνω βεβαιώσεις.

Εκδίδεται η ανάλογη απόφαση Δημάρχου, η οποία μπορεί να έχει ισχύ έως πέντε έτη για τις ομάδες Α1 και Α2 και έως τρία έτη για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν.2725/1999.

Για τις σωματειακές αθλητικές εγκαταστάσεις (ιδιοκτησίας σωματείων αναγνωρισμένων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), οι οποίες ανήκουν στις ομάδες Α1, Α2, Β1, Β2, Δ και Ε1:
Ο νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου ή ιδιώτης μηχανικός βεβαιώνουν σε ποια κατηγορία του άρθρου 56Α υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση στην οποία δραστηριοποιείται το σωματείο. Ιδιώτης μηχανικός ελέγχει την εγκατάσταση και  βεβαιώνει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 408113/21902/2725/603/4-10-17 (ΦΕΚ Α’ 5368). Οι παραπάνω βεβαιώσεις συνοδεύονται από αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταστατικό του σωματείου, απόφαση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α., οικοδομική άδεια του κτίσματος, πιστοποιητικό πυρασφάλειας κλπ.)
Το σωματείο καταθέτει στο αρμόδιο τμήμα του οικείου Δήμου αίτηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τις παραπάνω βεβαιώσεις.
Εκδίδεται η ανάλογη απόφαση Δημάρχου, η οποία μπορεί να έχει ισχύ έως πέντε έτη για τις ομάδες Α1 και Α2 και έως τρία έτη για τις ομάδες Β1, Β2, Δ και Ε1, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 56Β του ν.2725/1999.

Είδη αδειών 
Οι άδειες λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των ομάδων: 
 • μπορούν να είναι κανονικές, προσωρινές ή υπό όρους
 • μπορούν να αφορούν το σύνολο της εγκατάστασης ή τμήμα αυτής
 • πρέπει να αναφέρουν τα αθλήματα που μπορούν να φιλοξενηθούν στην εγκατάσταση, το είδος των δραστηριοτήτων ανά άθλημα (προπονήσεις, εκμάθηση, αγώνες) και τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών. 
 • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αγώνων παρευρίσκονται και όρθιοι θεατές σε μία αθλητική εγκατάσταση, τότε αυτοί θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό θεατών.
Οι υποχρεώσεις των δήμων

 • Να ολοκληρώσουν άμεσα, σε περίπτωση που δεν το έχουν κάνει ήδη, την κατάταξη των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις ομάδες του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 όπως ισχύει.
 • Να κοινοποιήσουν άμεσα στις οικείες Περιφέρειες τη λίστα των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων κατηγορίας Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ και Ζ.
 • Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις σε προτεραιότητα (ομάδες Γ1, Γ2, Ε2, ΣΤ και Ζ) και για το σύνολο των δημοτικών εγκαταστάσεων στη συνέχεια, να καταγράψουν εντός διμήνου από την κοινοποίηση της παρούσης και να κοινοποιήσουν τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα προβλήματα και τις ελλείψεις που παρατηρούνται και πρέπει να αποκατασταθούν, προκειμένου αυτές να μπορούν να αδειοδοτηθούν κανονικά.
Του Μάκη Θεοδόση

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();