πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή των ΣΣΕ με την ΠΟΕ-ΟΤΑ

Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών - ερμηνεία των παρ. 2 & 3 του άρθρου 2, της από 2.8.2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την ΠΟΕ – ΟΤΑ, για τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, καθώς επίσης και των παρ.5ε και 6 του άρθρου 2 της από 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ, για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο κυριότερο σημεία αυτής τονίζεται ότι,
  • δικαιούχοι των ειδικών όρων αδειών (παρ. 2) και του μειωμένου ωραρίου (παρ. 3) που θεσπίζεται με τις εν θέματι διατάξεις είναι όλοι οι εργαζόμενοι/-ες, που ως εκ της ειδικότητάς τους, απασχολούνται κατ’ αποκλειστικότητα σε εργασίες, στα κύρια καθήκοντα των οποίων, είναι η συστηματική και διαρκής υποχρέωση τήρησης της καθαριότητας των αφοδευτηρίων - τουαλετών κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων.
Όπως επισημαίνεται, τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο, ισχύουν, αντιστοίχως, και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου), που απασχολείται στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();