675.164,52 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΝΖΨ465ΧΘ7-ΗΕΡ), κατανέμεται ποσό ύψους 111.789.145,81 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2018.

Στον Δήμο Χαλανδρίου αντιστοιχεί το ποσό των 675.164,52 ευρώ
Από το Blogger.