Δημόσιο: Αλλαγές στην άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης - Εξαίρεση για τους υπαλλήλους Δήμων

Με απόφαση των Αλέξη Χαρίτση, Υπουργού Εσωτερικών και Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντικατάσταση της παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» και στο εξής:

«Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ` εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α` βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α. από τον οποίο έλαβε την άδεια».

Από το Blogger.