πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

Σ/Ν ΥΠΔΑ: Οι αλλαγές στο Δημόσιο (Προσλήψεις, Κινητικότητα, Εργασιακά)

Τα βασικά σημεία του Σ/Ν (επισυνάπτεται) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» παρουσίασε η Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

"Η δημόσια διοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας, της δίκαιης ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Στη νέα περίοδο μετά τα μνημόνια.

1. Η δημόσια διοίκηση αποτελεί βασικό μοχλό της υλοποίησης της στρατηγικής για την θεσμική, παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας μας.

2. Επιτάχυνση και επέκταση των θεσμικών αλλαγών που επιδιώκουν την ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση και ενδυνάμωση της, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και την αξιοκρατία στην στελέχωσή της. Αναγκαία η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η υποστήριξη της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και της διοικητικής λειτουργίας.

3. Για μια δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος και του πολίτη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια θα προωθήσουμε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ, Ενίσχυση και Αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Α. Σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού.
Πλήρης εναρμόνιση με τον δημοσιονομικό κύκλο (μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και ετήσιος προϋπολογισμός)
Στρατηγική αποτύπωση των αναγκών των φορέων της δημόσιας διοίκησης με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Στρατηγικής.
Διασύνδεση με τις διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το ενιαίο σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος. 

1. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού.

Σε εναρμόνιση με τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, προβλέπεται ότι μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνονται για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας (οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων προσωπικού, το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία). Αντίστοιχες αναφορές θα περιλαμβάνονται στο ίδιο σχέδιο του κάθε Υπουργείου, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

2. Ετήσιο σχέδιο προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού

Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό, καταρτίζουν καταστάσεις με το αιτούμενο προς έγκριση πρόσληψης τακτικό και εποχικό προσωπικό για το επόμενο έτος, κατά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα.

Στις εν λόγω καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το αιτούμενο προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές. Για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα αιτήματα κάθε Υπουργείου συνοδεύονται από συνοπτική έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τεκμηρίωση αναγκαιότητας βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού, τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα, τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το ύψος των προκαλούμενων δαπανών για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.

Προβλέπεται η κατάρτιση από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενός συνολικού σχεδίου προγραμματισμού για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Το σχέδιο θα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου συνολικά. Εν συνεχεία, προβλέπεται η έκδοση μιας και μόνον εγκριτικής πράξης για τα αιτήματα.

3. Υλοποίηση προσλήψεων από το Α.Σ.Ε.Π. – Προγραμματισμός, απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

α) Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Ενοποίηση αιτημάτων σε ενιαία προκήρυξη. Σε περίπτωση που εγκεκριμένα αιτήματα φορέων του ετήσιου προγραμματισμού υλοποιούνται με την ίδια διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να εισηγηθεί την κατά περίπτωση ενοποίηση αιτημάτων σε μία ενιαία κατά κλάδους/ειδικότητες προκήρυξη, στην οποία σωρεύονται οι αιτούμενες από τους οικείους φορείς θέσεις.

γ) Διευρύνεται η δυνατότητα προκήρυξης περισσοτέρων πανελλαδικών διαγωνισμών στη διάρκεια του έτους.

δ) Ειδικές προκηρύξεις διετούς διάρκειας. Με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό προσλήψεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού, αλλά και την αποφυγή περαιτέρω γραφειοκρατικού βάρους, προβλέπεται η δυνατότητα φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, να ζητήσουν την έγκριση των θέσεων τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή της Π.Υ.Σ. που εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου. Οι θέσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται τόσο στον επικαιροποιημένο πολυετή, όσο και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους, ενώ οι φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους.

δ) Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

Σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους.

Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς.

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)

1. Προβλέπεται ειδική ρύθμιση για αποσπάσεις προσωπικού της δημόσιας διοίκησης στο Α.Σ.Ε.Π..

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π., επιτρέπεται η διενέργεια αποσπάσεων μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά.

2. Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις της Ολομέλειας και της Ελάσσονος Ολομέλειας είναι υποχρεωτικές για τα μέλη της για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ίσης μεταχείρισης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών.

Γ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η αποτελεσματική υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση στηρίζεται στην αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία δομών και διαδικασιών για τον επιτελικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διοικητικής ανασυγκρότησης.

1. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Διοικητική Ανασυγκρότηση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στο Συμβούλιο μετέχουν οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς για την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης. Αρμοδιότητά του η διατύπωση απόψεων και εισηγήσεων στον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες του Υπουργείου για την ενδυνάμωση και αναβάθμιση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, τις προτεινόμενες δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων του Υπουργείου, το βαθμό επίτευξης των τεθέντων στρατηγικών στόχων για τη διοικητική ανασυγκρότηση καθώς και κάθε συναφές θέμα το οποίο τίθεται σε αυτό από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2. Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Υποστήριξη Δράσεων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παρατηρητηρίου Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. (Η Στελέχωση προβλέπεται με αποσπάσεις και μετατάξεις, με υψηλά επιστημονικά προσόντα).

3. Παρατηρητήριο Δημόσιας Διοίκησης

Κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία ενός μηχανισμού συνολικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των παραγόμενων και εφαρμοζόμενων πολιτικών σε όλο το φάσμα δράσεων και παρεμβάσεων για τη διοικητική ανασυγκρότηση. Ενός μηχανισμού, που ήδη αποτελεί βέλτιστη πρακτική στα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης, και που με τη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών διοικητικής ανασυγκρότησης, θα εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα προκειμένου να ανατροφοδοτήσει τον επιτελικό σχεδιασμό του Υπουργείου για την επίτευξη της αποστολής του.

Με τη μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών της διοικητικής ανασυγκρότησης,

α) θα εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την ανατροφοδότηση του επιτελικού σχεδιασμού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την επίτευξη της αποστολής του.

β) θα συμβάλλουν στον συνολικό θεσμικό, παραγωγικό και κοινωνικό σχεδιασμό της κυβέρνησης.

4. Προβλέπεται η οργάνωση υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης για την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων και την αναβάθμιση της διοικητικής λειτουργίας τους.

Προβλέπεται η οργάνωση και λειτουργία ενός μηχανισμού διάχυσης και εφαρμογής της πολιτικής του για τη διοικητική ανασυγκρότηση, ενίσχυσης των φορέων της δημόσιας διοίκησης με τα αναγκαία μέσα και εργαλεία για την καλύτερη επίτευξη της αποστολής τους (όπως ιδίως εργαλεία στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, χαρτογράφησης και απλοποίησης διαδικασιών, καθώς και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού), και κατά συνέπεια αύξησης της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών τους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα ποοβλέπεται η οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων υποστήριξης και αναβάθμισης διοικητικής ικανότητας φορέων της δημόσιας διοίκησης. Διαμορφώνεται έτσι ένα ολοκληρωμένο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα παροχής εμπειρογνωμοσύνης σε δημόσιους φορείς, με γνώμονα την υλοποίηση και διάχυση των δράσεων διοικητικής ανασυγκρότησης, που θα προσαρμόζονται στις ειδικότερες ανάγκες του εκάστοτε αιτούντος φορέα.

Λαμβάνονται υπόψη στην οργάνωση και λειτουργία του οι διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές (διεθνείς οργανισμοί και εθνικοί φορείς παροχής τεχνικής υποστήριξης).

Γ. ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4369/2016 ΚΑΙ Ν. 4440/2016

1. Προβλέπεται αυτεπάγγελτος έλεγχος του κωλύματος διορισμού ή πρόσληψης μέσω του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) που τηρείται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η διάταξη αποσκοπεί στην ενίσχυση του ελέγχου και της διαφάνειας, καθώς και στον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών του διορισμού ή της πρόσληψης των υπαλλήλων.

2. Γονικές Άδειες

Οι μητέρες που αποκτούν τέκνο με υιοθεσία δικαιούνται τρίμηνη άδεια μητρότητας, κατ’ αντιστοιχία με το χρονικό διάστημα των τριών μηνών της άδειας λοχείας το οποίο χορηγείται μετά τον τοκετό στις φυσικές μητέρες. Στην ισχύουσα διάταξη δεν γίνεται αναφορά στον θετό πατέρα με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής στον υπάλληλο που αποκτά τέκνο με την διαδικασία της υιοθεσίας.

α) Η άδεια επεκτείνεται και στον θετό πατέρα κατ’ επιταγή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των φύλων, των αρχών του ενωσιακού δικαίου περί ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

β) Οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες, που αφορούν στη φροντίδα και την ανατροφή του ανηλίκου, με τους φυσικούς γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής. Προβλέπεται ρητά ότι η τρίμηνη άδεια χορηγείται και στους ανάδοχους γονείς.

γ) Η τρίμηνη άδεια μητρότητας επεκτείνεται ρητά και στους γονείς που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

3. Θέματα σπουδών και επιμόρφωσης 

α) Οι υπηρετούντες στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαιούνται 14 ημέρες άδεια εξετάσεων έναντι των 10 ημερών που δικαιούνται οι μόνιμοι υπάλληλοι. Για λόγους ίσης μεταχείρισης αυξάνονται οι ημέρες της άδειας εξετάσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους από τις 10 στις 14 ημέρες.

β) Στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης σε ζητήματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των υπαλλήλων ορίζεται ρητά ότι οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

γ) Κατάργηση ορίου ηλικίας για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση υπαλλήλων. Προκειμένου να επιλυθούν ερμηνευτικά ζητήματα, καθίσταται σαφές ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για την συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

δ) Επιμόρφωση και Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για Δημοσίους Υπάλληλους Κατηγορίας και Υπαλλήλους ΟΤΑ α’ βαθμού της κατηγορίας ΔΕ

Θεσπίζεται νομοθετικά το Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α’ βαθμού, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ανήκουν στην κατηγορία ΔΕ. Προβλέπεται ότι οργανώνεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας για τους υπαλλήλους ΔΕ. Με τη ρύθμιση αυτή καθίσταται δυνατή και η συμμετοχή τους σε εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης.

Προβλέπεται ότι για τους κατόχους του παραπάνω πιστοποιητικού ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά ένα έτος ενώ η κατοχή του πιστοποιητικού μοριοδοτείται με 30 μόρια κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων τμημάτων.

Με τη νομοθετική πρόβλεψη του πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και της μοριοδότησης αυτού κατά τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων παρέχεται ένα κίνητρο και οργανώνεται το πλαίσιο για την διαρκή επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων της κατηγορίας αυτής προς όφελος τόσο των ίδιων των υπαλλήλων όσο και των δημόσιων υπηρεσιών στις οποίες εργάζονται.

6. Θέματα πειθαρχικής διαδικασίας

α) Ορίζεται ότι ο υπάλληλος που διενεργεί την ΕΔΕ πρέπει να έχει το βαθμό Α’ αντί του προβλεπόμενου σήμερα βαθμού Γ’ ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι διενεργούντες την ΕΔΕ υπάλληλοι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της ΕΔΕ.

β) Θεσπίζεται ενδεικτική προθεσμία τριών μηνών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε περίπτωση που το πόρισμα από διενεργηθείσα ΕΔΕ διαπιστώνει τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο.

Η ρητή νομοθετική πρόβλεψη προθεσμίας αποβλέπει τόσο στην επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας όσο και στον έμπρακτο σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας, που ενδεχομένως προσβάλλεται σε περιπτώσεις που ο αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος παρά την προβλεπόμενη υποχρέωσή του δεν προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, με αποτέλεσμα την ομηρία του διωκόμενου εμπλεκόμενου υπαλλήλου και την ενδεχόμενη παραγραφή του αδικήματος.

7. Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ)

Με τις προβλεπόμενες διατάξεις επιλύονται επιμέρους ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την πρώτη εφαρμογή του ΕΣΚ με στόχο να καταστεί αυτό πιο λειτουργικό προς διευκόλυνση τόσο των υπαλλήλων όσο και των δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του.

α) Ορίζεται ότι τα αιτήματα που αποστέλλουν οι φορείς στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας για την κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση θα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο/ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο/ειδικότητα. Με τον τρόπο αυτό οι φορείς παρέχουν πλήρη και εμπεριστατωμένη θεμελίωση των αιτημάτων τους διευκολύνοντας το έργο της αρμόδιας για την εφαρμογή του ΕΣΚ επιτροπής.

β) Η ισχύουσα διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν.4440/2016 προβλέπει την διαδικασία απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας.

Με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 δίδεται ρητά στον υπάλληλο η δυνατότητα απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας που αφορούν είτε τον ίδιο τον υπάλληλο είτε μέλη της οικογένειας του, και συγκεκριμένα τον σύζυγο ή συμβιούντα ή πρόσωπο με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΚ η εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή του υπαλλήλου σύμφωνα και με το άρθρο 21 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει συνταγματικά την προστασία της οικογένειας. 

Δ. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Στόχος η αναβάθμιση του γενικού ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται:

α) Η σαφέστερη οριοθέτηση και διεύρυνση της αποστολής του Εθνικού Τυπογραφείου και η προσαρμογή αυτής στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις της ψηφιακής εποχής.

β) Η ενίσχυση της κοινωφελούς, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής δράσης του Εθνικού Τυπογραφείου, ιδίως με την αναδιοργάνωση του Μουσείου του, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και σπουδαστών, τη λειτουργία βιβλιοθήκης παλαιών τόμων ΦΕΚ και παλαιών εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου και τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων ή άλλων εκδηλώσεων συναφών με την αποστολή του.

γ) Η διεύρυνση των φορέων, με τους οποίους το Εθνικό Τυπογραφείο δύναται, στο πλαίσιο της αποστολής του, να συνεργαστεί επί θεμάτων παροχής τεχνογνωσίας, όπως ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, άλλες εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ακόμη και του ιδιωτικού τομέα. 

ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Προβλέπεται η συμμετοχή του προέδρου την Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης στο ΕΣΚΑΕΝ, το οποίο επανεργοποιήθηκε, για την βέλτιστη συνεργασία στην εκπόνηση της εθνικής στρατηγικής κωδικοποίησης και τον συντονισμό στην υλοποίηση της."


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();