πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Τι σημαίνει η παράταση αναστολής προσλήψεων στον δημόσιο τομέα;

Την 28.12.2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 23/27.12.2018 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) περί αναστολής των προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η οποία αφορά και στις προσλήψεις στους Πρωτοβάθμιους και Δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α. 
Τι σημαίνει όμως αυτή η αναστολή; Σύμφωνα με την ανάλυση του epoli.gr σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς συνεργάτες, στην πραγματικότητα πρόκειται για παράταση της αναστολής προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, η οποία έχει επιβληθεί ήδη από το 2006 με την υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, δηλαδή σε χρόνο πολύ προγενέστερο της οικονομικής κρίσης.
Η ισχύς της πράξης αυτής (η οποία είχε προβλεφθεί τότε ως περιορισμένης χρονικής διάρκειας) παρατείνεται έκτοτε σταθερά κάθε χρόνο έως σήμερα. Στην ουσία δεν αποτελεί κάποιο μέτρο που σχετίζεται με τον περιορισμό των θέσεων εργασίας στο δημόσιο, αλλά αντίθετα συνιστά έναν τρόπο ελέγχου της διαδικασίας των προσλήψεων.
Με την αρχική υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως και με όλες τις μεταγενέστερες που παρέτειναν αυτή, προβλέφθηκε κατ’ αρχάς η αναστολή των προσλήψεων στο δημόσιο. Προβλέφθηκε, όμως, επιπλέον η σύσταση και λειτουργία μίας τετραμελούς επιτροπής, η οποία αποφασίζει - ανάλογα με τις ανάγκες του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. - την πρόσληψη υπαλλήλων σε προκηρυσσόμενες θέσεις κατ’ εξαίρεση του κανόνα της αναστολής. Η έγκριση από την εν λόγω επιτροπή μίας θέσης εργασίας στο δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση για την προκήρυξη της συγκεκριμένης θέσης, είτε μέσω του Α.Σ.Ε.Π. ή από κάποιο φορέα με τα κριτήρια του Α.Σ.Ε.Π. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι, η ως άνω ΠΥΣ αφορά και στις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και στις συμβάσεις έργου που συνάπτουν οι δημόσιοι φορείς.
Συμπερασματικά, πρέπει να ειπωθούν τα εξής:
(α) η παράταση της αναστολής των προσλήψεων που προβλέφθηκε με την υπ’ αριθμ. 23/27.12.2018 ΠΥΣ δεν είναι κάτι νέο, αλλά αντίθετα είναι κάτι που προβλέπεται κάθε χρόνο από την 01.01.2007 έως σήμερα, μετά την θέση σε ισχύ της αρχικής ΠΥΣ 33/2006.
(β) τόσο η αρχική ΠΥΣ όσο και οι μεταγενέστερες, με τις οποίες παρατείνεται αυτή, προβλέπουν τη λειτουργία μίας επιτροπής, η οποία εγκρίνει προσλήψεις προσώπων στο δημόσιο με οποιασδήποτε φύσεως σχέση εργασίας (δημοσίου δικαίου ή με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου) κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα αναστολής των προσλήψεων.
(γ) προϋπόθεση για την προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης εργασίας στο δημόσιο είναι η έγκριση της θέσης αυτής από την επιτροπή της ΠΥΣ. Αυτό σημαίνει ότι για να προκηρυχθεί μία θέση εργασίας στο δημόσιο, αυτή έχει λάβει την έγκριση της επιτροπής και άρα έχει εξαιρεθεί του κανόνα της αναστολής των προσλήψεων. Πρακτικά δηλαδή οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί μέσω του ΑΣΕΠ (όπως επί παραδείγματι οι θέσεις της προκήρυξης 3Κ/2018 ή άλλων προκηρύξεων που έχουν δημοσιευθεί) εξαιρούνται της αναστολής των προσλήψεων, διότι αυτές έχουν εγκριθεί από την επιτροπή της ΠΥΣ.
Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι, η δημοσίευση την 28.12.2018 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της υπ’ αριθμ. 23/27.12.018 ΠΥΣ, περί παράτασης της αναστολής των προσλήψεων δεν επηρεάζει κατά κανέναν απολύτως τρόπο όσες διαδικασίες πλήρωσης θέσεων έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν σημαίνει, όμως επιπλέον ότι, δεν θα προκηρυχθούν και νέες θέσεις εργασίας κατά το επόμενο έτος (είτε μόνιμων υπαλλήλων είτε συμβασιούχων). Απλώς για να γίνει αυτό θα πρέπει οι εν λόγω θέσεις να εγκριθούν από την τετραμελή επιτροπή της ΠΥΣ, όπως απαρέγκλιτα γίνεται από το έτος 2007 έως σήμερα.     

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();