πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ένταξη του "Βοήθεια στο Σπίτι" σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α.

Με το άρθρο 91 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» δίνεται η δυνατότητα ένταξης των υπηρεσιών του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” στις μόνιμες κοινωνικές δομές των δήμωνπου συμμετείχαν μέχρι τώρα στο Πρόγραμμα.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται στους δήμους ΟΤΑ είτε άµεσα είτε µέσω νοµικών τους προσώπων συµβλήθηκαν, το έτος 2011, µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και οι οποίι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, απασχολούν προσωπικό µε ενεργές συµβάσεις 

Οι Δήμοι πρέπει να υποβάλουν µέχρι τις 31.1.2019 αιτήσεις, στις οικείες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, και σύστασης οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθµού, µε τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νοµικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Πλέον των οργανικών θέσεων μπορούν να συσταθούν και οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, αριθµού ίσου µε το 7% αυτών. 
Δεν απαιτείται γνώµη του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου.

Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εγκρίνει εντός µηνός από την υποβολή τους.
Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 1, οι ενδιαφερόµενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτηµα για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.

Β. Μοριοδότηση- προσόντα διορισμού (παρ.3)
Ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγµατοποιούνται µε την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή µέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωµένων ανασφάλιστων, ΑµεΑ και οικονοµικά αδύναµων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νοµικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., βαθµολογείται µε δεκαεπτά (17) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι ογδόντα τέσσερις (84) µήνες.
Δεν υπάρχει κριτήριο εντοπιότητας

Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, δεσµεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισµού τους επί τουλάχιστον δέκα (10) έτη από το διορισµό τους και, µέχρι τη συµπλήρωση του διαστήµατος αυτού, δεν αναλαµβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και δεν µετακινούνται, αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλες θέσεις.

Μέχρι τη δηµοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούµενους µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, 
Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();