πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Αυξήσεις αποδοχών και εκτός ορίων υπερωρίες στο ΑΣΕΠ – Η Κυβέρνηση ρίχνει χρήμα στην Ανεξάρτητη Αρχή ενώ εκκρεμεί η 3Κ

Τη στιγμή που εκκρεμούν τα οριστικά αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις χιλιάδων συμπολιτών μας στην περιβόητη 3Κ, με τις ημερομηνίες να διαψεύδονται διαρκώς και τα σενάρια στο διαδίκτυο να οργιάζουν εκμεταλλευόμενα την αγωνία τους, η Κυβέρνηση επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να δώσει επιπλέον χρήματα στους Διοικούντες και σε εργαζομένους του ΑΣΕΠ.

Αυτό περιλαμβάνεται στα άρθρα 12 και 13 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που κατετέθη στη Βουλή την 8η Ιανουαρίου, διατάξεις του οποίου έχει μία προς μία ήδη αναλύσει ο AIRETOS.

Το άρθρο 13 αφορά τις αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών του ΑΣΕΠ.
Όπως προκύπτει από την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προκαλείται « 3. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ από τον επανακαθορισμό των αποδοχών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Mελών του Α.Σ.Ε.Π. σε ποσοστό επί των πάσης φύσεως αποδοχών του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του αρ.13. Το ύψος της δαπάνης αυτής εκτιμάται στο ποσό των 26.000,00 ευρώ περίπου ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τον επανακαθορισμό των αποδοχών, που προκαλεί την επιπλέον δαπάνη χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο, η Κυβέρνηση μεριμνά και ρητά προβλέπει (τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του αρ.13) ότι διατηρείται σε ισχύ το αρ.53 του ν.4456/2017.  Είναι η διάταξη που  προβλέπει πως « δύναται να καταβάλλεται ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤ’ΑΠΟΚΟΠΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ », μεταξύ άλλων, για τους Προέδρους, τους Αντιπροέδρους και τα Μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών.
Κατά την Αιτιολογική Έκθεση, η αναπροσαρμογή των αποδοχών γίνεται « (…) λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ευθυνών, των αρμοδιοτήτων και του φόρτου εργασίας του ΑΣΕΠ (…) ».

Επιπλέον, το άρθρο 12 αφορά τις υπερωρίες εργαζομένων στο ΑΣΕΠ για δύο έτη, το 2019 και το 2020, καθ’ υπέρβαση των ανώτατων ορίων που έχει ορίσει ο νόμος του 2015. 
Σύμφωνα με το ΓΛΚ, προκαλείται « ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ, για τα έτη 2019 και 2020, από τηχορήγηση στους δικαιούχους υπαλλήλους, αποζημίωσηςγια απογευματινή υπερωριακή εργασία καθώς και υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές καιεξαιρέσιμες ημέρες και πέραν του πενθημέρου, ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Το ύψος της δαπάνηςαυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός δικαιούχων, αριθμός ωρών εργασίας κ.λπ.) ».
Η ρύθμιση θα έχει εφαρμογή στους εξής εργαζομένους:
- στους υπαλλήλους της Γραμματείας του ΑΣΕΠ,
- στο Ειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό του ΑΣΕΠ,
- στο προσωπικό που υποστηρίζει γραμματειακά, διοικητικά και τεχνικά το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.) και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή του ΑΣΕΠ.
Η Αιτιολογική Έκθεση αναγράφει πως το άρθρο θεσμοθετείται « (...) λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αποστολή του ΑΣΕΠ διευρύνεται συνεχώς με καινούργιες αρμοδιότητες και δράσεις, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος (...) ».

Δείτε τι ακριβώς θα ψηφιστεί στη Βουλή:

http://www.airetos.gr/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();