πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

ΝΣΚ: Τι ισχύει για το επίδομα θέσης ευθύνης μετά από υπηρεσιακή κρίση που ακυρώθηκε

Με πρόσφατη γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) φαίνεται ότι λύνει ένα νομικό ζήτημα, που έχει απασχολήσει στο παρελθόν αρκετές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, όπως αποκαλύπτει, σήμερα, αποκλειστικά το epoli.gr.
Η γνωμοδότηση αυτή κινείται στην κατεύθυνση αποκατάστασης αδικιών που έχουν γίνει κατά το παρελθόν, στα πλαίσια κρίσεων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, στο Ν.Σ.Κ. τέθηκε η περίπτωση υπαλλήλου, η οποία προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, με αίτημα να ακυρωθεί η πράξη του υπηρεσιακού συμβουλίου, με την οποία είχε προτιμηθεί, στο πλαίσιο υπηρεσιακής κρίσης, άλλος υπάλληλος για την κάλυψη κενής θέσης ευθύνης (προϊσταμένου τμήματος).
Η σχετική αίτηση ακύρωσης έγινε δεκτή και τότε ανέκυψαν τα εξής ζητήματα: Πρώτον, αν δικαιούται η υπάλληλος που είχε αδικηθεί, στο πλαίσιο της υπηρεσιακής κρίσης, να λάβει αναδρομικά το επίδομα θέσης ευθύνης που είχε στερηθεί για όσο χρόνο την θέση ευθύνης κατείχε ο έτερος υπάλληλος που είχε ευνοηθεί. Δεύτερον, από πότε δικαιούται η υπάλληλος να λάβει αυτό το επίδομα. Τρίτον, πότε επέρχεται η παραγραφή του δικαιώματος της υπαλλήλου. Τέταρτον, αν οφείλει η υπηρεσία να αναζητήσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον υπάλληλο που ευνοήθηκε ως επίδομα θέσης ευθύνης.
Το Ν.Σ.Κ. λαμβάνοντας υπόψη το ν. 3062/2002 περί συμμόρφωσης της Διοίκησης με δικαστικές αποφάσεις, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τις διατάξεις του ν.δ. περί Δημοσίου Λογιστικού, όπως ισχύουν, τον α.ν. 261/1968 περί ανακλήσεως παράνομων διοικητικών πράξεων, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι, η αποκατάσταση (μετά την ακύρωση της υπηρεσιακής κρίσης) της υπαλλήλου στη θέση ευθύνης, την οποία όφειλε εξαρχής να έχει καταλάβει, δεν είναι πλήρης, όπως απαιτεί ο Νόμος, αν δεν καταβληθούν στην υπάλληλο και οι αποδοχές που θα είχε και τις οποίες στερήθηκε, εξαιτίας της ακυρωθείσας πράξης του υπηρεσιακού συμβουλίου και συγκεκριμένα το επίδομα θέσης ευθύνης. Μάλιστα, το Ν.Σ.Κ. έκρινε ότι, για την καταβολή αυτή δεν έχει σημασία το γεγονός ότι η υπάλληλος δεν άσκησε κατά το χρόνο αυτό καθήκοντα προϊσταμένης οργανικής μονάδας. Έκρινε, επίσης, ότι η μη καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στο επίδομα θέσης ευθύνης που όφειλε να της είχε καταβληθεί συνιστά ζημία της υπαλλήλου, την αποκατάσταση της οποίας δικαιούται να επιδιώξει δικαστικά.
Περαιτέρω κρίθηκε ότι, ο χρόνος γέννησης της αξίωσης συμπίπτει με το χρόνο έκδοσης της απόφασης περί αποκατάστασης της υπαλλήλου, δηλαδή με τον χρόνο στον οποίο εκδόθηκε η απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου με την οποία αναγνωρίστηκε το σφάλμα της προηγούμενης τοποθέτησης και έγινε ορθά η τοποθέτηση της υπαλλήλου στη θέση ευθύνης. Η αξίωση όμως αυτή είναι αναδρομική και αφορά τη διαφορά στις αποδοχές από το χρόνο που θα έπρεπε να είχε καταλάβει η υπάλληλος τη θέση ευθύνης, στην οποία αποκαταστάθηκε.
Αναφορικά με το ζήτημα της παραγραφής, το Ν.Σ.Κ. διατύπωσε τη γνώμη ότι, αυτή είναι η συνήθης διετής παραγραφή, η οποία εκκινεί από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η αποκατάσταση της υπαλλήλου.
Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα αν πρέπει να επιστραφούν τα ποσά που εισέπραξε ο υπάλληλος που ευνοήθηκε από την εσφαλμένη κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου, το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι, η υπηρεσία δεν δικαιούται να αναζητήσει αναδρομικά τα ποσά που κατέβαλε ως επίδομα θέσης ευθύνης στον υπάλληλο που έλαβε αυτά κατόπιν της ακυρωθείσας εν τέλει κρίσης.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();