Σχέδιο Εκτέλεσης των Προϋπολογισμών

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το Σχέδιο με οδηγίες για την εκτέλεση των προϋπολογισμών του 2019. Το Σχέδιο ενσωματώνει το π.δ. 54/2018 (Α’103) που καθορίζει το νέο σχέδιο λογαριασμών που αποτελεί τη βάση για τη νέα οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού, ενώ προβλέπεται ότι εξυπηρετεί και λοιπές ταξινομήσεις (διοικητική, λειτουργική κ.λπ.). Η νέα ταξινόμηση εφαρμόζεται για την Κεντρική Διοίκηση από την 1.1.2019, ενώ σε επόμενο στάδιο θα επεκταθεί στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. 


Από το Blogger.