πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Η χορήγηση των προνοιακών πέρασε στον ΟΠΕΚΑ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/21.12.2018 (ΦΕΚ 5855/28.12.2018 τεύχος Β’): ανατέθηκε στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) η αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων που μέχρι τις 31/12/18 ανήκε στους Δήμους

Η ανάθεση της αρμοδιότητας στην περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, στο επίδομα στεγαστικής συνδρομής της υποπερ. αα΄ της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 και στο επίδομα ομογενών προσφύγων [ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), υπουργικές αποφάσεις: Γ1α/οικ. 842/19.4.1988 (Β΄ 242), Π3/οικ.603/23.2.1994 (Β΄ 148), Π3/οικ.2091/6.6.1995 (Β΄ 537), Π3/οικ.3427/5.10.1995 (Β΄ 868)].

Μέχρι τις 31.12.2018 οι παροχές αυτές καταβάλλονταν από τους Δήμους και από τις αρμόδιες για την απονομή διατροφικού επιδόματος Διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δήμοι υποχρεούνται μέσω της αρμόδιας διεύθυνσής τους να παραδώσουν αμελλητί με πρακτικό παραλαβής ηλεκτρονικό αρχείο καθώς και ακριβές αντίγραφο δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, με την αντίστοιχη ανάλυση ποσού ανά επίδομα/οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 2018, στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ και ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα, προκειμένου να ενταχθούν στο ενιαίο μητρώο δικαιούχων της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 7.
Αιτήσεις που θα διεκπεραιωθούν από τους δήμους μέχρι 31.12.2018 και δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη κατάσταση θα παραδοθούν, με αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο και ακριβές αντίγραφο όπως ανωτέρω, μέχρι τις 15.1.2019, προκειμένου να ενταχθούν στην πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2019, που θα υλοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΑ.

Η αρμόδια υπηρεσία χορήγησης των προνοιακών αναπηρικών παροχών των Δήμων υποχρεούται με την έκδοση της ΚΥΑ να ειδοποιήσει άμεσα εγγράφως τους δικαιούχους που μέχρι 31.3.2019 λήγει η ισχύ της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, για επανυποβολή του αιτήματος χορήγησης των παροχών από τον ΟΠΕΚΑ κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Καταληκτική ημερομηνία διεκπεραίωσης του συνόλου των εκκρεμών αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και τις Διευθύνσεις των Περιφερειών είναι η 28.2.2019, ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΠΕΚΑ ως άνω, προκειμένου να ενταχθούν στις επόμενες πληρωμές που θα υλοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΑ.

Αρμόδια Όργανα, Υπηρεσίες και Φορείς για την υλοποίηση της διαδικασίας απονομής των προνοιακών επιδομάτων είναι από 1.1.2019 μεταξύ άλλων και τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();