πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Αποστολή στοιχείων για Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2020-2023

Με την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 καλούνται οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και της Γενικής Κυβέρνησης να αποστείλουν στοιχεία στο αρμόδιο Υπουργείου για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2020-2023.
Στο πλαίσιο κατάρτισης του ΜΠΔΣ 2020-2023, οι ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, καθώς και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα, θα πρέπει να προβούν σε προβλέψεις σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 7 του Παραρτήματος της εγκυκλίου.
Για τη συμπλήρωση του πίνακα 7 από τα ΝΠΙΔ του υποτομέα, που καταρτίζουν και εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, το Υπουργείο παραπέμπει στην υποπαράγραφο με τίτλο «Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Ανώνυμες Εταιρείες», της παραγράφου 2.1 της εγκυκλίου και επισημαίνεται ότι δεν θα συμπληρώσουν το τμήμα του Πίνακα που αναφέρεται σε «Απλήρωτες Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης»
Στη συνέχεια, οι συμπληρωμένοι πίνακες θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα προβεί στον έλεγχο και την αξιολόγησή τους, τόσο σε μεμονωμένο όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο του υποτομέα των ΟΤΑ. Ο πίνακας 7 του Παραρτήματος με τα ενοποιημένα ποσά του υποτομέα θα αποσταλεί με ευθύνη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέχρι τις 8 Μαρτίου 2019.

Ειδικά για τους ΟΤΑ και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα ΟΤΑ, επισημαίνεται στην εγκύκλιο η ανάγκη κατάρτισης ρεαλιστικών προβλέψεων, που θα είναι συνεπείς με το εκάστοτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο στους υπό συμπλήρωση πίνακες να εγγράφονται μόνο τα έσοδα και οι δαπάνες, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν και αντίστοιχα να πληρωθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, και όχι με βάση την πιθανή διαμόρφωση των πιστώσεων των προϋπολογισμών.


'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();