πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

ΥΠΕΣ: Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δήμων και Περιφερειών (έγγραφο)

Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δήμων και Περιφερειών, μετά την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών για τη διετία 2019-2020, ενημερώνει χαρακτηριστικά για τα εξής:

  • Μετά την έναρξη ισχύος του ν.4369/2016, και ειδικότερα κατά το άρθρο 30 παρ. 3 αυτού, οι υπηρεσίες όφειλαν να προβούν, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην εκ νέου συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβούλιων τους αποτελούμενα, πλην των αιρετών μελών:
– Στους ΟΤΑ α΄ Βαθμού από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής, είχαν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονταν στην αρμοδιότητά του, στη δε περίπτωση που ο αριθμός των Προϊσταμένων Διεύθυνσης κατόπιν επιλογής δεν επαρκούσε για τη συγκρότηση του ή δεν είχαν γίνει επιλογές, ορίζονταν υπάλληλοι που ασκούσαν με οιονδήποτε νόμιμο τρόπο αντίστοιχα καθήκοντα και πληρούσαν τις λοιπές προϋποθέσεις,
– Στους ΟΤΑ β΄ βαθμού από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, είχαν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούσαν στην έδρα του, στη δε περίπτωση που ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκούσε για τη συγκρότηση του, ορίζονταν υπάλληλοι που υπηρετούσαν εκτός της έδρας του, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
  • Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων που συγκροτήθηκαν κατά τα ανωτέρω λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), όπως ισχύει και του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, οπότε και συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και του άρθρου 249 του ν. 3852/2010.
  • Η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.
  • Λόγω του ότι, αναδείχτηκαν τα νέα αιρετά μέλη στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για τη χρονική περίοδο 2019-2020, οι φορείς θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των ισχυουσών αποφάσεων συγκρότησης, ως προς το μέρος που αφορά στους αιρετούς εκπροσώπους και μόνο. Τα οριζόμενα μέλη καθώς και οι εισηγητές θα αντικατασταθούν μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι απώλεσαν την ιδιότητα ένεκα της οποίας ορίστηκαν, είτε ως μέλη είτε ως εισηγητές, ή στην περίπτωση που λύθηκε η υπαλληλική σχέση τους με τον οικείο φορέα ( π.χ. συνταξιοδότηση, μετάταξη).
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();