πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Αξιολόγηση Δημοσίων Υπαλλήλων 2018: Η διαδικασία - Οι προθεσμίες [εγκύκλιος]

Από 14 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019, θα πρέπει να διενεργηθούν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή οι απαιτούμενες ενέργειες, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων για το αξιολογικό έτος 2018, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο,

- Κατά το χρονικό διάστημα από 14 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2019, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2018.
- Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 ο κάθε αξιολογούμενος – υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας – συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2019.
- Κατά το χρονικό διάστημα από 6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος. Ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.
- Κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 30 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’, θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος.  Ο Αξιολογητής Β’ θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.
Περαιτέρω, με τη θέση σε ισχύ του ν. 4590/2019 (A’ 17/7-2-2019) που αφορά στην «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»:
- Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετραμήνου κάθε έτους που ακολουθεί την αξιολογική περίοδο, αντί του μέχρι σήμερα προβλεπόμενου τριμήνου.
Αυξάνεται από πέντε (5) σε έξι (6) μήνες, το χρονικό διάστημα που πρέπει να υφίσταται η ιεραρχική σχέση αξιολογούμενου και αξιολογητή.
- Το ελάχιστο χρονικό διάστημα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης είναι έξι (6) μήνες. Εκτός των περιπτώσεων που αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, που εξακολουθεί να ισχύει το χρονικό διάστημα των κατ΄ ελάχιστο τριών (3) μηνών.
- Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τους υπαλλήλους όλων των φορέων - κι όχι μόνο των Ν.Π.Δ.Δ. όπως προβλεπόταν με την παλαιότερη διάταξη - που δεν διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με την υπαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();