πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Περιφέρειες-Δήμοι: Καλούνται να αποφασίσουν για τις προσλήψεις 2020-2023 (εγκύκλιος)

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στάλθηκε σε Δήμους, Περιφέρειες, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ και τους καλεί να αποστείλουν τον προγραμματισμό προσλήψεων 2020-2023 μέχρι τις 28-3-2019.

Η εν λόγω εγκύκλιος εστάλη από το Υ.Δ.ΑΝ και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, με την παράκληση να την κοινοποιήσουν στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών.
Δεδομένου ωστόσο ότι τα στοιχεία του εν θέματι προγραμματισμού, κατά το μέρος που αφορούν φορείς Τ.Α, θα πρέπει, βάσει των προαναφερθέντων διατάξεων, να συλλεχθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, ελέγχου και ανάλυσης τους να προωθηθούν από
αυτό στο ΥΔ.ΑΝ για τις περαιτέρω, κατά νόμο, ενέργειές του.

Οι οδηγίες για το ποιες προσλήψεις εποχικού προσωπικού πρέπει να συμπεριληφθούν και ποιες εξαιρούνται έχουν ως εξής:
« Σημειώνεται ότι στο πρότυπο, προς συμπλήρωση, αρχείο δεν περιλαμβάνεται το παρασχεθέν, από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπόδειγμα που αφορά στον πολυετή προγραμματισμό του εποχικού προσωπικού, το οποίο ΔΕΝ θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους φορείς της Τ.Α για τους εξής λόγους :

Από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή σχεδίων τετραετούς προγραμματισμού τόσο για το τακτικό όσο και για το εποχικό προσωπικό, εφόσον οι διαδικασίες πρόσληψης υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (παρ.1αρ.7ν.4590/2019).

Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, στην περίπτωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων), είτε εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.). Επομένως, το προσωπικό αυτόΔΕΝ θα συμπεριληφθεί στον 4ετη προγραμματισμό.

Ομοίως ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν στον 4ετη προγραμματισμό άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού που εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ.

Τέλος, στον τετραετή προγραμματισμό ΔΕΝ θα συμπεριληφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου».

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();