πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Σάββατο 16 Μαρτίου 2019

Πώς θα γίνεται η στελέχωση των ΚΕΠ [Τροπολογία]

Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, παρουσίασε το πρωί στη Βουλή τροπολογία για την ενίσχυση των ΚΕΠ και τη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας για ΑμεΑ, στο Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

Στην παρέμβασή της στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, υπογράμμισε:
«Ενισχύουμε σημαντικά το Θεσμό των ΚΕΠ με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και κοινωνικό πρόσημο με γνώμονα την προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕΠ για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε όρους έγκαιρης εξυπηρέτησης των πολιτών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας. Δημιουργούμε για πρώτη φορά Ειδική Υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ.
Ειδικότερα, η τροπολογία που καταθέσαμε αποσαφηνίζει και επικαιροποιεί το πλαίσιο των προσλήψεων στον Κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) που στελεχώνει τα ΚΕΠ. Με ΚΥΑ συστήνονται θέσεις μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική θέση και τον μόνιμο πληθυσμό του οικείου δήμου.
Για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής για πρώτη φορά δύναται να προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες θέσεις, δημόσιοι υπάλληλοι με απαραίτητο προσόν την πιστοποιημένη γνώση γραφής  Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.
Προχωράμε άμεσα σε πρώτη φάση στην κάλυψη των 155 κενών οργανικών θέσεων στα ΚΕΠ με ανοικτή προκήρυξη με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, με την οποία θα αναγνωρίζεται η εμπειρία και η προϋπηρεσία».

Η σχετική Τροπολογία και η Αιτιολογική Έκθεση
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Eσωτερικών με τίτλο:
«Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας-Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»
ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Άρθρο…
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική θέση και το μόνιμο πληθυσμό του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, επιτρέπεται η σύσταση θέσεων στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) για τις ανάγκες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τα προσόντα των θέσεων του παρόντος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Ως απαραίτητο προσόν για συγκεκριμένες θέσεις μπορεί να απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).
2. Προσλήψεις υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. διενεργούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Για τις προσλήψεις του προηγουμένου εδαφίου συντάσσεται ενιαίος πίνακας για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία και η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και μη εχόντων εμπειρία, γίνεται με βάση τη βαθμολογία τους σε όλα τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Το σύνολο της μοριοδοτούμενης εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, ως ακολούθως:
α. Η εμπειρία σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και συνολικά μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
β. Ειδικά η εμπειρία που έχει διανυθεί σε Κ.Ε.Π. και σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π., μοριοδοτείται με δεκαπέντε (15) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους εξήντα (60) μήνες και με επτά (7) μονάδες για κάθε επόμενο μήνα μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.
3. Για την απόδειξη της εμπειρίας σε Κ.Ε.Π. της περ. β’ της παρ. 2 απαιτείται:
α. αντίγραφο της οικείας σύμβασης, από την οποία πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε Κ.Ε.Π., καθώς και
β. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης
4.α. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων για τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, καθώς και για τη συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται να παραμείνει στη θέση πρόσληψης για πέντε (5) έτη από το διορισμό του. Κατά το εν λόγω διάστημα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η εφαρμογή:
αα. της παρ. 1 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) για τη διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων,
ββ. της παρ. 2 του άρθρου 261 του ν. 4555/2018 για μετατάξεις σε Κ.Ε.Π. εντός του ιδίου Δήμου, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος δοκιμαστικής υπηρεσίας, καθώς και
γγ. του εδαφίου γ` της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α` 57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 3979/2011 (Α` 138), για τις μετατάξεις υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω.
β. Για την εφαρμογή της περ. α’ σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση, για την οποία προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.), οι μετατάξεις που επιτρέπονται κατά το διάστημα της πενταετίας διενεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π., για τις οποίες προβλέπεται το οικείο απαραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για μετατάξεις της περίπτ. γγ’.
5. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α’ 281) καταργούνται.»

«Άρθρο…
Υπάλληλοι των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω μη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να μεταταχθούν/μεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία Κ.Ε.Π. ή άλλη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήμου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε κενή ή συνιστώμενη θέση της ίδιας κατηγορίας με αυτή που καταλάμβαναν στους οικείους πίνακες διάθεσης και κλάδου αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων.»

Άρθρο…
Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήμων και Μικρών Νησιωτικών Δήμων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου αποσαφηνίζεται το εφαρμοστέο πλαίσιο για τη διενέργεια των προσλήψεων που αφορούν στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που στελεχώνει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ενισχύεται η προσβασιμότητα και η εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής, σε εφαρμογή της συνταγματικής πρόβλεψης του άρθρου 21 παρ. 3 του Συντάγματος. 
Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου φορέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη γεωγραφική θέση και το μόνιμο πληθυσμό του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, συστήνονται θέσεις μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Δ.Υ.Π. για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. στους Ο.Τ.Α. α` βαθμού. Για τα προσόντα των θέσεων του παρόντος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α’ 39). Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής, ως απαραίτητο προσόν για συγκεκριμένες θέσεις που συνιστώνται με την εν λόγω κοινή απόφαση, επιτρέπεται να ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille καθώς και η πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου, ορίζεται ότι για τις προσλήψεις των υπαλλήλων του κλάδου Δ.Υ.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Ειδικά για τις διαδικασίες πρόσληψης του παρόντος και κατ’ εξαίρεση της ανωτέρω ρύθμισης, προβλέπεται η σύνταξη ενός ενιαίου πίνακα για τους υποψηφίους με εμπειρία και τους υποψηφίους χωρίς εμπειρία. Λαμβάνοντας υπόψη την προστιθέμενη αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κ.Ε.Π. για το κοινωνικό σύνολο, ιδίως σε όρους έγκαιρης εξυπηρέτησης των πολιτών, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, καθώς και εν όψει της ψηφιακής αναβάθμισής των Κ.Ε.Π., προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας που έχει διανυθεί σε Κ.Ε.Π. σε καθήκοντα αντίστοιχα του κλάδου Δ.Υ.Π.. Με την παρ. 3 αποσαφηνίζεται ότι για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας σε Κ.Ε.Π. απαιτείται αντίγραφο της οικείας σύμβασης από την οποία πρέπει υποχρεωτικά να προκύπτει ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε Κ.Ε.Π., καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
Επιπλέον, με την παρ. 4 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας στελέχωσης των Κ.Ε.Π.., όπως η συμπλήρωση του ελαχίστου χρόνου παραμονής σε νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή. Περαιτέρω, ορίζεται ότι για την εφαρμογή του περιορισμού της πενταετίας σε υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που έχουν προσληφθεί σε θέση για την οποία απαιτείται ως προσόν η πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille ή η πιστοποιημένη γνώση της Ε.Ν.Γ., οι μετατάξεις που επιτρέπονται κατά το χρονικό διάστημα αυτό διενεργούνται αποκλειστικά σε θέσεις του κλάδου Δ.Υ.Π. για τις οποίες προβλέπεται το οικείο απαραίτητο προσόν, εκτός αν πρόκειται για μετατάξεις υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω.
Τέλος, για λόγους ασφάλειας δικαίου, προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α’ 281) καταργούνται.
Με την προτεινόμενη διάταξη, η οποία εισάγεται για λόγους ίσης μεταχείρισης και  προστασίας της εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ρυθμίζεται το ζήτημα μετάταξης/μεταφοράς υπαλλήλων των οποίων η αίτηση μετάταξης/μεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάμει του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω μη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής.
Με την προτεινόμενη διάταξη επιμηκύνεται κατά ένα έτος η διάρκεια υποχρεωτικής παραμονής υπαλλήλων που μετατάσσονται, βάσει του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, σε υπηρεσίες μικρών ορεινών και μικρών νησιωτικών δήμων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4555/2018 (Α’ 133). Ενόψει των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών των μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων, με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών των ανωτέρω κατηγοριών δήμων. 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();