πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019

ΥΠΔΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού & εποχικού προσωπικού (προθεσμίες)

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, όπως αναφέρει το ΥΠΔΑ, «καθίσταται απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο».
Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση περί προγραμματισμού προσλήψεων αναφέρονται τα εξής:

«Οι μέχρι σήμερα αδυναμίες στο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, με την υποβολή μεμονωμένων  αιτημάτων πρόσληψης τόσο τακτικού όσο και έκτακτου προσωπικού  από όλους τους φορείς του δημοσίου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν συντελούσε στον εξορθολογισμό και στην ιεράρχηση και κάλυψη των πραγματικών αναγκών της δημόσιας διοίκησης.
Κατόπιν αυτών, με τις θεσπιζόμενες διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες που τέθηκαν στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019, εγκαθίσταται σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό, την αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης  προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος  της δημόσιας διοίκησης. 
Ειδικότερα : 
Α.1. Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 1 του προαναφερόμενου Νόμου προβλέπεται ότι :
«Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου». 
Α.2. Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 2προβλέπεται ότι: 
«1. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού.
  1. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Α` 280), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.» 
Α.3. Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1προβλέπεται ότι: 
«1. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Διαδικασίες πρόσληψης τακτικού και εποχικού προσωπικού, οι οποίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έγκρισης της επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων του προηγουμένου εδαφίου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς του προηγούμενου εδαφίου δεν περιλαμβάνεται η Βουλή των Ελλήνων.» 
Β. Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Νόμου προβλέπεται ότι 
Μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων, στα οποία περιλαμβάνοντα για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας :
α.  Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις),
β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
 γ. οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του,
δ.  οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επισημαίνεται ότι, η συμπλήρωση των εκτιμώμενων αναγκών για μετάταξη προσωπικού στον πολυετή προγραμματισμό, δεν υποκαθιστά την υποβολής αιτήματος μετατάξεων προσωπικού στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
ε. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’, δ’, για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
Οι  εποπτευόμενοι φορείς των Υπουργείων και οι Ανεξάρτητες Αρχές πρέπει να υποβάλουν τα τετραετή σχέδια της προηγούμενης παραγράφου στα οικεία Υπουργεία μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσει χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.
Στη συνέχεια, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή προγραμματισμό κάθε φορέα, συντάσσει συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων, το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομικών και αξιολογείται ως προς τις δημοσιονομικές του επιπτώσεις, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 
Γ. Ετήσιο Σχέδιο Προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού
Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 4 προβλέπεται ότι:
  • Μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.
  • Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
  • Το Υπουργείο Εσωτερικών συντάσσει για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών, χωριστό ετήσιο αίτημα το οποίο υποβάλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
Κρίνεται δε σκόπιμο  οι Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού καθώς και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς και οικείες ανεξάρτητες αρχές να  υποβάλουν τα εν λόγω στοιχεία έγκαιρα στα οικεία υπουργεία  ώστε να είναι δυνατή η αποστολή αυτών, από το εποπτεύον Υπουργείο στην Υπηρεσία μας, έως την τασσόμενη από τις διατάξεις προθεσμία.
Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,
 β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα,
γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,
δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής, και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαμορφώνει τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ο ετήσιος αυτός προγραμματισμός κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο εν λόγω προγραμματισμός εγκρίνεται το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού.
Κατ` εξαίρεση, προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που δεν έχουν ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό, εγκρίνονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,  σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη αυτή, εφόσον έχουν όλως επείγοντα χαρακτήρα, υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και συνοδεύονται από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
Ο εγκεκριμένος ετήσιος προγραμματισμός αποστέλλεται αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να διαμορφώσει τον προγραμματισμό του για τις προσλήψεις τακτικού και εποχικού προσωπικού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (παρ. 1 του άρθρου 5).
Για λόγους διασφάλισης της ομαλής διενέργειας των προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού που αφορούν το έτος 2019, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του  άρθρου 7,  οι  εγκρίσεις της  Επιτροπής της  ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, που εκδίδονται για την πρόσληψη του προαναφερόμενου προσωπικού του έτους 2019  δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
Άλλωστε ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2019 έχει ήδη καταρτισθεί και υλοποιείται.
Δ. Ειδικές εγκρίσεις διετούς διάρκειας
Σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 6 προβλέπεται ότι:
Οι Φορείς που έχουν συμπεριληφθεί στο συγκεντρωτικό τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων δύνανται να ζητήσουν την έκδοση μίας εγκριτικής απόφασης για τις θέσεις τακτικού προσωπικού που περιλαμβάνονται στα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς σχεδίου αυτού, εφόσον η διαδικασία πρόσληψης διενεργείται βάσει σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994.
Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου αντί του ετήσιου προγραμματισμού το σχέδιο διετούς προγραμματισμού με την ίδια διαδικασία.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τη συνάφεια των κλάδων και ειδικοτήτων του προσωπικού, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης και αποφυγής γραφειοκρατικού βάρους, δύναται να εισηγηθεί στην επιτροπή του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006,  όπως ισχύει, την έγκριση θέσεων που περιλαμβάνονται και στο δεύτερο κατά σειρά έτος του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου.
Επισημαίνεται ότι Φορείς των οποίων τα αιτήματα έχουν εγκριθεί για τα δύο (2) πρώτα έτη του πολυετούς προγραμματισμού, δεν υποβάλλουν νέο αίτημα για τις εγκριθείσες θέσεις του επόμενου έτους. 
Ε. Άμεσες ενέργειες βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4590/2019
Με τις προαναφερόμενες διατάξεις και για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποτελεσματικότερης  λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης,  ορίζεται μεταξύ άλλων ότι :
«Για τον πρώτο, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού των ετών 2020-2023, τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του άρθρου 3, υποβάλλονται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι την 29η Μαρτίου 2019.
Το ετήσιο σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 4 για το έτος 2020, καθώς και τα αιτήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 για τα έτη 2020 και 2021, εγκρίνονται εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019.». 
  1. Κατόπιν των προεκτεθέντων παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου όπως μας αποστείλουν τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρωπίνων πόρων των ετών 2020-2023, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται, για κάθε έτος χωριστά :
α.  Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις)
β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ.  οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επισημαίνεται δε πάλι ότι,  η συμπλήρωση των εκτιμώμενων αναγκών για μετάταξη προσωπικού στον πολυετή προγραμματισμό, δεν υποκαθιστά την υποβολής αιτήματος μετατάξεων προσωπικού στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).
δ. τα προαπαιτούμενα των στοιχείων α’, β’, γ’ για τους εποπτευόμενους φορείς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
Αντίστοιχες αναφορές θα περιλαμβάνονται στο ίδιο σχέδιο του κάθε Υπουργείου για τους εποπτευομένους από αυτό φορείς και τις οικείες Ανεξάρτητες Αρχές.
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να συντάξει για τους  ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς χωριστό πολυετές σχέδιο, το οποίο θα υποβληθεί στο Υπουργείο μας μέσα στην ως άνω προθεσμία.
Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται σχετικά Παραρτήματα (παράρτημα Α για το τακτικό προσωπικό και Παράρτημα Β για το εποχικό προσωπικό) σε αρχείο excel  προς συμπλήρωση.
Για κάθε έτος συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο των εν λόγω αρχείων, τόσο για το τακτικό όσο και για το εποχικό προσωπικό.
Ως  εποχικό προσωπικό νοείται το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια χρονική περίοδο μέσα στο έτος (πχ, πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κλπ).
  1. Επίσης, μαζί με τα ως άνω στοιχεία θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας και οι στρατηγικές προτεραιότητες του φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του, οι οποίες θα πρέπει να συμπληρωθούν στο ειδικό αρχείο excel με τίτλο «Στρατηγικές Προτεραιότητες για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιόδου 2020-2023». 
Το ως άνω αρχείο συμπληρώνεται από τον οικείο φορέα.  Τα αρχεία θα πρέπει να συγκεντρωθούν από τα αρμόδια Υπουργεία για να αποσταλούν στην υπηρεσία μας μαζί με το ανωτέρω αρχείο του στρατηγικού προγραμματισμού.
Αντίστοιχο αρχείο θα πρέπει να συμπληρωθεί και από τους ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς, το οποίο θα αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών  στην Υπηρεσία μας.
Προς διευκόλυνσή σας επισυνάπτεται σχετικό Υπόδειγμα, με τίτλο «Στρατηγικές Προτεραιότητες για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για την Περίοδο 2020-2023» σε αρχείο excel  και οδηγίες προς συμπλήρωση.
Τα εν λόγω σχέδια με τον  τετραετή προγραμματισμό και τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  θα πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού-Τμήμα Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση dipp@ydmed.gov.gr, το αργότερο μέχρι την 29η Μαρτίου 2019. 
Προς διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του τετραετούς προγραμματισμού προσλήψεων παρακαλούνται όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς, οι οικείες Ανεξάρτητες Αρχές και οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και οι εποπτευόμενοι από αυτούς φορείς, όπως διαβιβάσουν έγκαιρα τα αιτήματά τους στα οικεία Υπουργεία ώστε να είναι δυνατή η αποστολή αυτών, από το εποπτεύον Υπουργείο στην Υπηρεσία μας, έως την τασσόμενη από τις διατάξεις προθεσμία. 
  1. Σχετικά με τα ετήσια σχέδια προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για το έτος 2020, καθώς και τις εγκρίσεις διετούς διάρκειας των ετών 2020 και 2021, θα σας αποσταλεί από την Υπηρεσία μας σχετική εγκύκλιος με τις απαραίτητες οδηγίες, ούτως ώστε αυτά να υποβληθούν εντός της ταχθείσας από το νόμο προθεσμίας, ήτοι μέχρι το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου 2019. Σε κάθε περίπτωση τα ως άνω αιτήματα προβλέπεται να εγκριθούν εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Νοεμβρίου 2019 (άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4590/2019) 
ΣΤ. Κατάργηση αναγραφής της βεβαίωσης της παρ. 9 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 στις αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού
Με τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 37 του Ν.4250/2014 προβλέφθηκε μεταξύ άλλων η υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης εισαγωγής υπαλλήλων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου (εις το εξής Μητρώο), όχι μόνο στις περιπτώσεις πρόσληψης/διορισμού και αποχώρησης, αλλά και στις περιπτώσεις μεταφοράς υπαλλήλων από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, δηλαδή από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, καθώς και από Δημοτικές Επιχειρήσεις προς τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
Με το άρθρο 60 του Ν.4590/2019  αντικαθίσταται η παρ. 9 του άρθρου 49 του Ν.3943/2011 και με την νέα διατύπωση απαλείφεται η υποχρέωση αναγραφής βεβαίωσης στις περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού, ενώ εξακολουθεί να ισχύει εν λόγω η υποχρέωση για τις περιπτώσεις πρόσληψης ή αποχώρησης.
Ενόψει των ανωτέρω, οι αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού δημοσιεύονται χωρίς βεβαίωση από το Μητρώο. Το Εθνικό Τυπογραφείο και η ΓενικήΓραμματεία της Κυβέρνησης παρακαλούνται να προβαίνουν στη διαγραφή των βεβαιώσεων που αναφέρονται εκ περισσού στις περιλήψεις μεταφοράς υπαλλήλων». 
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();