πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Προσοχή στα έξοδα και στην προβολή των υποψηφίων συμβούλων

Πολλές απαγορεύσεις και πολλές παγίδες κρύβει ο νόμος 3870/2010 για τους υποψηφίους Δημοτικούς και Περιφερειακούς συμβούλους και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και καλή πληροφόρηση.

Για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, αναφορικά με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6, η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 25 Απριλίου 2019. 
Έτσι, αποκλειστικά για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), ως προεκλογική περίοδος εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών που προηγείται της ημέρας των εκλογών.

Έσοδα για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται από εισφορές 

• φυσικών προσώπων και 
• πολιτικών κομμάτων ή/και συνασπισμών κομμάτων, που χορηγούνται σε αυτούς για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου.

∆απάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων είναι τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς και υποψηφίους, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα. 
Στην κατηγορία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων, περιλαμβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν, π.χ. τη χρήση από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ. 
Για τον καθορισμό των κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η διακίνηση των εσόδων και δαπανών γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών (σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα), που τηρούνται στο όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή. 
Η υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασμών ισχύει και για τους υποψήφιους συμβούλους. 
Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να προβούν στο άνοιγμα αυτοτελών λογαριασμών σε νόμιμα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, μέσω των οποίων θα διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Ειδικότερα:

i. Τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων, με την επιφύλαξη των εσόδων 
από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται σε ποσοστό 100% του συνολικού 
ύψους τους μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
ii. Οι δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων διακινούνται ομοίως μέσω 
τραπεζικών λογαριασμών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους. 
iii. Το ύψος του λογαριασμού δεν μπορεί να υπερβεί το επιτρεπόμενο ανώτατο 
όριο εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων. 
iv. Ο τρόπος κατάθεσης στους ανωτέρω λογαριασμούς ορίζεται με τις διατάξεις 
των παρ. 4 και 3 των άρθρων 1 και 2, αντίστοιχα.

Οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι διαχειριστές τους οφείλουν,από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη συνδυασμών, να ζητήσουν ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Βάση ∆εδομένων, προκειμένου να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δαπανών που πραγματοποιούν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Η υποχρέωση ανάρτησης αφορά στα έσοδα και τις δαπάνες τόσο των συνδυασμών όσο και των υποψηφίων τους (περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων). 
Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, η απόκρυψη ή παραποίηση των οικονομικών τους στοιχείων, συνεπάγεται τις αντίστοιχες κυρώσεις ή ακόμη και έκπτωση του επικεφαλής και των υποψηφίων σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών τους κατά 1/3 του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου αυτών. 
Ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
Σύμφωνα με το άρθρο 11,οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση εκλογικών εσόδων-δαπανών, τόσο για τους αντίστοιχους συνδυασμούς όσο και για λογαριασμό τους. 

Τις ίδιες καταστάσεις οφείλουν να καταρτίσουν και όσοι από τους λοιπούς υποψηφίους: 

α) εξελέγησαν περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι
β) οι πέντε (5) πρώτοι αναπληρωματικοί των συνδυασμών
γ) όσοι τυχόν αναδειχθούν σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της περιφερειακής ή 
δημοτικής περιόδου και
δ) οι συνδυασμοί και υποψήφιοι εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί 
καταγγελία για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εκλογικών δαπανών στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου ∆απανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Οι απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση και σε κάθε είδους παροχές προς τους συνδυασμούς και προς τους υποψήφιους, τίθενται με το άρθρο 3. 
Συγκεκριμένα, απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς και προς υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από: 

• Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ 
• ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ και ιδρύματα 
• ΟΤΑ κάθε βαθμού, ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών 
• Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερησίων ή 
περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
• Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των 
αντιστοίχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών. 

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων. 
Με το άρθρο 4 καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα: 

� Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. 
�Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500ευρώ. 
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις. 
Σημειώνεται ότι οι δαπάνες για τα παράβολα των υποψηφίων και τα έξοδα για τα ψηφοδέλτια δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών.

ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Σε Περιφέρειας:
Μέχρι 100.000 – 2.500 € 
Μέχρι 150.000 – 3.000 € 
Μέχρι 200.000 3.500 € 
Άνω των 200.000 αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε 100.000 κατοίκους

ΟΡΙΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Σε Δήμους:
Μέχρι 30.000 – 1.500 € 
Μέχρι 60.000 – 2.000 € 
Μέχρι 100.000 – 2.500 € 
Μέχρι 150.000 – 3.000 € 
Μέχρι 200.000 – 3.500 € 
Άνω των 200.000 αυξάνεται κατά 1.000 € ανά 100.000 κατοίκους

Με το άρθρο 6 τίθενται οι απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους. 
Ειδικότερα: 

• Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών. 
• Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών. 
• Για τους ανωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε μορφής. 
• Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα. 
• Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής. 
• Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο. 
• Οι ανωτέρω περιορισμοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασμούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους. 
• Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κλπ. 
� ∆εν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ημοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.∆.∆. των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του ν. 4249/2014 (Α’ 73),η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. 
Με τον όρο «εμφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λπ. 

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:

Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.
Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής: 

• 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας 
• 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας 
• 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

� Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν 
λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση 19 
που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτωντους.

Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

Την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγματοποίηση ομιλιών, η χρήση κάθε μέσου διαφήμισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο.

Άρθρο 128 Νόμος 4249/2014

Στο άρθρο 6 του ν. 3870/2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α ́ 138), προ− στίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρμογή των δια− τάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφο− ρίας του Α ́ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.»

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();