πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Έτσι θα γίνει η μετάταξη σχολικών φυλάκων από νοσοκομεία σε δήμους (εγκύκλιος)

Τη διαδικασία μετάταξης πρώην Σχολικών Φυλάκων από τα Νοσοκομεία της Χώρας σε θέσεις Σχολικών Φυλάκων σε Δήμους, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφει ο ΓΓ του υπουργείου Κ. Πουλάκης.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημειώνεται:

Σας γνωρίζουμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4604/2019 (Α΄50) δίνεται η δυνατότητα σε πρώην Σχολικούς Φύλακες, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4172/2013 (A’ 173), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας, σε Νοσοκομεία της Χώρας, να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – ν.4440/2016 όπως ισχύει), είτε στην υπηρεσία του Δήμου, στην οποία απασχολούνταν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στην ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, είτε σε άλλον Δήμο με την ίδια ειδικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν αίτηση είτε προς τον Δήμο στον οποίο υπηρετούσαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, είτε σε όποιον άλλον επιθυμούν να μεταταγούν. Η απόφαση της μετάταξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο (Δήμαρχος).
Προϋπόθεση για τη διενέργεια της μετάταξης είναι η κάλυψη των θέσεων στο φορέα προέλευσης (νοσοκομείο), της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου, να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Επίσης, πρέπει ο υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός κι αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία (1) θέση του εν λόγω κλάδου.
Η μετάταξη του εν λόγω προσωπικού διενεργείται με μεταφορά της θέσης του στο Δήμο, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4172/2013, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων αναφορικά με τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι
μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αν και προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων δεν τίθεται εκ του νόμου, οι εν λόγω μετατάξεις δεν εξαιρούνται από την αναστολή λόγω εκλογών. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς, να προβούν σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια το συντομότερο δυνατό με σκοπό να επισπευσθεί η διαδικασία των εν λόγω μετατάξεων, ώστε αυτές να μην ανασταλούν λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε άμεσα το παρόν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.
Το Υπουργείο Υγείας, προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, παρακαλείται όπως ενημερώσει άμεσα τα Νοσοκομεία της Χώρας, ώστε να λάβουν άμεσα γνώση οι υπάλληλοι οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 87 του ν.4604/2019.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();