πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Αυτοδιοικητικές Εκλογές: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών - Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό ή την πρόσληψη, καθώς και στην οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των φορέων της Αυτοδιοίκησης, για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών (αρχικά 26η Μαΐου) και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου 2019.
Φορείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή είναι:

 • Οι ΟΤΑ α΄ Βαθμού (Δήμοι, Ιδρύματα, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Σύνδεσμοι των ΟΤΑ α΄ βαθμού)
 • Οι ΟΤΑ β΄ Βαθμού (Περιφέρειες και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών)
 • Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ α΄ και β΄ Βαθμού (επιχειρήσεις πάσης φύσεως, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης κ.α.),
 • Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ),
 • Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ),
 • Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ),
ενώ η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
Επίσης, οποιαδήποτε διαδικασία πρόσληψης, διορισμού ή υπηρεσιακής μεταβολής που είχε ήδη κινηθεί πριν τις 26/4/2019, διακόπτεται, δηλαδή αναστέλλεται προσωρινά και συνεχίζεται αμέσως μετά την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. 
Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση
 • Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.
 • Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι και 25/4/2019.
 • Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων, εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο μέχρι και 25/4/2019.
 • Η επιστροφή των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών από τα σωφρονιστικά καταστήματα σε υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων της χώρας
 • Η προβλεφθείσα στο α. 80 του ν. 4604/2019) διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014.
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού δυνάμει των ά. 40 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και 23 του ν. 4587/2018 (Α’ 218), αντίστοιχα.
 • Ο διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο διορισμός τους προβλέπεται απευθείας από διάταξη νόμου με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.
 • Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης, καθόσον η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου.
 • Οι διορισμοί και οι προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ, πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
 • Η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018).
 • Η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
 • Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α΄ βαθμού που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του α. 86 του ν. 4604/2019.
 • Οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους
 • τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές και των απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας.
 • Οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107).
 • Η διαδικασία τακτοποίησης του προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
 • Η πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι., καθώς και η μαθητεία στον εργασιακό χώρο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», των ΙΕΚ και του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν πρόκειται για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();