Εφαρμογή διατάξεων για ΟΤΑ -Άδειες & μετατάξεις υπαλλήλων (εγκύκλιος)

Την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 (Α΄50) «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις», περιγράφει εγκύκλιος του ΥΠΕΣ. Μεταξύ άλλων εμπεριέχει διατάξεις για τις άδειες και τις μετατάξεις υπαλλήλων. Δείτε αναλυτικά:
Από το Blogger.