πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

ΑΣΕΠ: «Παγώνουν» όλες οι προκηρύξεις λόγω εκλογών (λίστα)

«Παγώνουν» από σήμερα και έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου οι προκηρύξεις αλλά και οι ανακοινώσεις προσωρινών ή οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ, που αφορούν μόνιμο προσωπικό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 28* (παρ. 1) του ιδρυτικού νόμου (2190/94) του ΑΣΕΠ: «Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση». Επίσης στην παράγραφο 2 αναφέρεται: Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται».

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω απαγόρευση αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις ή/και αποφάσεις, εφόσον αυτές είναι κατά νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις για την έκδοση της τελικής πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας (διορισμού ή πρόσληψης). Δηλαδή δεν δημοσιεύονται προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού ούτε πράξεις διορισμού, δεν εκδίδονται ανακοινώσεις για πρόσληψη προσωπικού, δεν δημοσιεύονται πίνακες επιλογής προσωπικού τακτικού ή έκτακτου, δεν υπογράφονται πράξεις διορισμού. Οι σχετικές διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά, και συνεχίζονται αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.
Κατά συνέπεια, κατόπιν της δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης των εκλογών (μέχρι την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που θα προκύψει (κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος) από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού του ΑΣΕΠ που εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί πριν την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος έως την εκπνοή τους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
-Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη 2Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/28-3-2019, 8/3-4-2019 και 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για την πλήρωση χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, που ξεκίνησε στις 3 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 18 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, θα διακοπεί με την θυροκόλληση του ΠΔ για τη διάλυση της Βουλής, και, κανονικά, θα επαναρχίσει μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
-Το ίδιο ισχύει και για την προκήρυξη 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ  18/21-5-2019 & 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ, καθώς η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Αλλά και για την Προκήρυξη 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ  19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ, που, επίσης, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την ίδια ημέρα και ώρα.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
-Η εκκίνηση της διαδικασίας (16 Ιουλίου) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην 5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5.6.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), θα εξαρτηθεί από το αν μέχρι τότε θα έχει ορκιστεί η νέα κυβέρνηση. Διαφορετικά θα μετακινηθεί αργότερα. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 16 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
-Το ίδιο ισχύει και για την προκήρυξη 2E/2019 (ΦΕΚ 17/17.5.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. A.E.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 19 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 4 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
-Ο έλεγχος των 953 αιτήσεων για την Προκήρυξη 1Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/21-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη Βουλή των Ελλήνων, υποβλήθηκαν συνολικά 953 αιτήσεις, θα πραγματοποιείται αυτό το διάστημα αλλά το ΑΣΕΠ δεν θα έχει τη δυνατότητα ανακοίνωσης προσωρινών πινάκων έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
-Το ίδιο ισχύει και για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υποβλήθηκαν συνολικά 3.449 αιτήσεις) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/25-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, (σ.σ. υποβλήθηκαν συνολικά 9.916 αιτήσεις).
– Ο έλεγχος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί (έως 24/5) για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ, συνεχίζεται αλλά δεν είναι δυνατόν να ανακοινωθούν προσωρινά ή οριστικά αποτελέσματα.
-Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί (επίσης έως 24/5) για την Προκήρυξη 3Κ/2019 (ΦΕΚ 10/11-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
-Συνεχίζεται κανονικά ο έλεγχος των 1.587 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/8-4-2019 & 15/2-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εξήντα δύο (62) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – “Enterprise Greece” (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης). Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση απαγορεύεται να ανακοινωθούν προσωρινοί ή οριστικοί πίνακες επιτυχόντων έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.
-«Παγώνει» μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και ο γραπτός διαγωνισμός για τους 6.253 της Προκήρυξης 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18.03.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
– Μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες της Προκήρυξης 1Ε/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/1-2-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων και δύο (2) θέσεων με ειδικότητα στην Πληροφορική στη Βουλή των Ελλήνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις οποίος υποβλήθηκαν συνολικά  138 αιτήσεις.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
-«Παγώνει» έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης η έκδοση οριστικών πινάκων της Προκήρυξης 4E/2018 (ΦΕΚ.8/ 09.02.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας – Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία (3) έτη, για την οποία εκδόθηκαν προσωρινοί πίνακες στις 27/5.
– Το ίδιο ισχύει και για την Προκήρυξη 5Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/15-5-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριάντα επτά (37) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου – ειδικότητας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας, για την οποία εκδόθηκαν προσωρινοί πίνακες στις 7.3.2019.
– Μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Ε/2018 (ΦΕΚ 15/19.04.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Α. Φλέμιγκ» (Υπουργείο Υγείας), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους. Υπενθυμίζεται ότι τα προσωρινά αποτελέσματα είχαν ανακοινωθεί την 1η Φεβρουαρίου.
-Το ίδιο ισχύει και για την Προκήρυξη 2E/2018 (ΦΕΚ.1/ 22.01.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση εικοσιπέντε (25) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις οποίες οι προσωρινοί πίνακες ανακοινώθηκαν στις 4.1.2019.
*Η aftodioikisi παρουσιάζει ολόκληρο το άρθρο 28 του νόμου 2190/1994, στο οποίο προβλέπεται:
Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους
 1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Άρθρου 14 παρ.1 του παρόντος, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
 2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.
 3. Κατ` εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.
 4. Επίσης, επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σεόλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί, αν παρίσταται ανάγκη, να συγκροτεί και δεύτερη όμοια επιτροπή από τους αμέσως επόμενους στη σειρά αρχαιότητας σύμβουλο της Επικρατείας και παρέδρους.
  Με την πράξη συγκρότησης δεύτερης επιτροπής καθορίζεται και η μεταξύ των επιτροπών κατανομή του έργου τους.
  Στην έννοια των κατά το πρώτο εδάφιο υπηρεσιακών μεταβολών περιλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών και σοβαρών αναγκών της υπηρεσίας κατά το εδάφιο πρώτο της παρούσας παραγράφου».
  Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.20 παρ.17 Ν.2738/1999ΦΕΚ Α 180/9.9.1999.
 5. Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργειά των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.
 6. Στις ρυθμίσεις των παρ.1 και 2 δεν υπάγονται οι μετακλητοί υπάλληλοι, το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και το προσωπικό του Άρθρου 22 του παρόντος νόμου.
 7. Πράξεις διορισμού σε θέση τακτικού προσωπικού του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, οι οποίες εκδόθηκαν κατά το χρονικά διάστημα από 9.9.1993 έως 31.10.1993, ανακαλούνται υποχρεωτικώς από τα όργανα που τις εξέδωσαν, εφόσον είναι για οποιονδήποτε λόγο παράνομες.
 8. Μεταθέσεις τακτικού προσωπικού του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες έγιναν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου υπουργού ή της διοίκησης του ν.π.δ.δ. που αποστέλλεται μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος.
 9. Λοιπές πράξεις που αφορούν οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές του κατά τις παρ. 7 και 8 προσωπικού, περιλαμβανομένων και των μη τελικών πράξεων υπηρεσιακής μεταβολής, εφόσον εκδόθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα καταργούνται αυτοδικαίως, καθώς και κάθε προηγούμενη συναφής με αυτές πράξη, ατομική ή κανονιστική, πλην των πράξεων διαθεσιμότητας, αργίας, των πειθαρχικών αποφάσεων και των εν γένει πράξεων πειθαρχικής διαδικασίας.
 10. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις οποιουδήποτε οργάνου που εκδόθηκαν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και αφορούν ίδρυση ή μετατροπή θέσεως, πρόσληψη και κάθε είδους υπηρεσιακή μεταβολή, όπως προαγωγή, μετάταξη, απόσπαση, τοποθέτηση προσωπικού με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και του κάθε κατηγορίας προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 25 παρ. 1 του παρόντος νόμου. Επίσης καταργούνται αυτοδικαίως και όλες οι τυχόν επελθούσες παρεπόμενες συνέπειες από την ίδρυση ή μετατροπή θέσεων. Από την παράγραφο αυτήν εξαιρούνται οι πράξεις διαθεσιμότητας, αργίας, οι πειθαρχικές αποφάσεις και οι εν γένει πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας.
 11. Καταργούνται αυτοδικαίως πράξεις της αυτής ως άνω περιόδου (9.9.1993-31.10.1993) μετατροπής συμβάσεων ωρομισθίων ή ημερομισθίων σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου. Οι αντίστοιχες συμβάσεις ημερομισθίων και ωρομισθίων λήγουν σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 23. Τα υπουργεία και οι διοικήσεις όλων των νομικών προσώπων του Άρθρου 25 παρ. 1 εφαρμόζουν για τους υπαγόμενους στις περιπτώσεις καταργούμενων μετατροπών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, τις διατάξεις στις οποίες αυτοί θα υπάγονταν εάν δεν είχε επέλθει η ακυρούμενη μετατροπή.
 12. Εκκρεμείς διαδικασίες, οι οποίες κινήθηκαν κατά το χρονικά διάστημα που αναφέρεται στην παρ. 7 και αφορούν τις κατά τις παρ. 7 έως 11 υπηρεσιακές μεταβολές, διακόπτονται.
 13. Από τις ρυθμίσεις των παρ. 9 έως 12 εξαιρούνται οι εκούσιες μετατάξεις ή μεταφορές ή μεταθέσεις που έγιναν με βάση πάγιες διατάξεις της νομοθεσίας, εφόσον η σχετική αίτηση είχε αποδεδειγμένα υποβληθεί πριν από τις 9-9-1993, καθώς και οι προσλήψεις απολυθέντων δικηγόρων βάσει των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α`).
 14. Για την κατά τις παρ. 9,10και 11 αυτοδίκαιη κατάργηση πράξεων πρόσληψης, άλλων υπηρεσιακών μεταβολών και ίδρυσης ή μετατροπής θέσεων και την κατά την παρ. 12 διακοπή των σχετικών διαδικασιών εκδίδεται από τον αρμόδιο υπουργό, προκειμένου για προσωπικό του Δημοσίου, ή από το ανώτερο μονομελές όργανο διοίκησης του οικείου νομικού προσώπου,προκειμένου για προσωπικά των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετική διαπιστωτική πράξη μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
 15. Οι συνέπειες της κατά το παρόν άρθρο αυτοδίκαιης κατάργησης επέρχονται είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, αδιαφόρως προς την ημερομηνία έκδοσης της κατά την προηγούμενη παράγραφο διαπιστωτικής πράξης. Παράλειψη του οικείου οργάνου να εκδώσει την πράξη αυτή δεν εμποδίζει την επέλευση των συνεπειών αυτών. Κάθε είδους αποδοχές, οι οποίες έχουν καταβληθεί με βάση τις κατά τις προηγούμενες παραγράφους ανακαλούμενες ή καταργούμενες πράξεις δεν αναζητούνται.
 16. Η εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 12 δεν εμποδίζει την επανάληψη της σχετικής διαδικασίας ή και την έκδοση νέας πράξης ομοίου περιεχομένου προς την αυτοδικαίως καταργουμένη, για το ίδιο ή άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις για τις οποίες διαφορετικά ορίζεται σε διατάξεις του παρόντος νόμου.
 17. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 7 έως 12 του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό των υπηρεσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Ακαδημίας Αθηνών, των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πλην των διορισμών που έγιναν χωρίς πρόταση ή συναίνεση των αντίστοιχων αιρετών δημοτικών ήκοινοτικών αρχών. Επίσης δεν έχουν εφαρμογή για πράξεις που εκδόθηκαν σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.
 18. Επίσης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παρ. 7-12 οι νόμιμες πράξεις διορισμού ή πρόσληψης ατόμων με ειδικές ανάγκες»καθώς και διορισμού ή πρόσληψης ενός μέλους οικογένειας μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας ατόμων που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων
  Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του άρθρου 14Ν.2266/1994 (Α 218):Διορισμοί ή προσλήψεις ατόμων με ειδικές ανάγκες βάσει του ν. 1648/1988από 1-1-1990 έως 31-10-1993, για τις οποίες υπάρχει εύλογη αμφιβολία ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων, επανεξετάζονται είτε με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής είτε κατόπιν αιτήματος αντίστοιχου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου και, αν δεν υπάρχει, αντίστοιχου πρωτοβάθμιου. `Άτομα με ειδικές ανάγκες, που κατέλαβαν οργανικές θέσεις κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 1943/1991 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992, επανεξετάζονται υποχρεωτικώς από εξειδικευμένες κατά κατηγορία αναπηρίας επιτροπές πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι άτομα των ανωτέρω περιπτώσεων δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ανακαλούνται οι σχετικές πράξεις για τον εφεξής χρόνο. Από τις επιτροπές και υπό τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου επανεξετάζονται υποχρεωτικώς και οι προσληφθέντες, κατά το χρονικό διάστημα από 2.10.1986 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης στη Δ.Ε.Η.. ως άτομα με των ανωτέρω διατάξεων, ανεξάρτητα από την ένταξή τους ή μη στο τακτικό προσωπικό της Δ.Ε.Η., την κατάληψη ή όχι από αυτούς οργανικών θέσεων ή την αυτοδίκαιη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας τους ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν 1943/1992 και της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2026/1992. Αν από τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, απολύονται από τη Δ.Ε.Η. Αδικαιολόγητη άρνησή τους να εμφανισθούν στις ανωτέρω επιτροπές, εφόσον ασκηθούν οι κατά το προηγούμενο εδάφιο πρωτοβουλία ή αίτημα, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει την ποινή της απόλυσης από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα της Δ.Ε.Η., στα οποίο η παραπομπή είναι υποχρεωτική.
  Η προηγούμενη περίοδος του παρόντος εδαφίου εφαρμόζεται αναλογικώς σε όλες τις περιπτώσεις αρνήσεως των ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπαγομένων στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου, να εξετασθούν από τις προβλεπόμενες ανωτέρω επιτροπές.»
  Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2364/1995 (Α 252)
 19. Αποφάσεις ή άλλες πράξεις εισαγωγής μαθητευομένων σε σχολές εκπαίδευσης δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, που εμπίπτουν στα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, πέρα του προβλεπόμενου αριθμού από την αρχική σχετική απόφαση, που εκδόθηκαν ή και δημοσιεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 7 του παρόντος είναι άκυρες και εισάγονται οι αντιστοιχούντες στο συνολικό αριθμό της αρχικής απόφασης ή άλλης σχετικής πράξης, σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων, οι δε λοιποί θεωρούνται ως μηδέποτε εισαχθέντες και τυχόν επακολουθήσασα πρόσληψη είναι άκυρη. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη των αρμόδιων οργάνων, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Αποδοχές ή αποζημιώσεις που τυχόν καταβλήθηκαν στους υπεραρίθμως εισαχθέντες ή και προσληφθέντες δεν αναζητούνται.
  Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή μόνο σε σχολές για τις οποίες προβλέπεται ως υποχρεωτική η πρόσληψη των αποφοιτώντων.
 20. Οι διατάξεις των παρ.7-11 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για πράξεις για τις οποίες διαπιστώνεται προχρονολόγηση ή ότι επιχειρείται με αυτές η βεβαίωση γεγονότων ή προϋποθέσεων ανυπάρκτων. Ο έλεγχος των ανωτέρω πράξεων κινείται με πρωτοβουλία του προϊσταμένου της οικείας υπηρεσίας ή αρχής ή με πρόταση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα στοιχεία στα οποία αυτή στηρίζεται. Η πρόταση του οικείου προϊσταμένου ή συνδικαλιστικού οργάνου εισάγεται σε ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου. Η ειδική τριμελής επιτροπή ελέγχει τις σχετικές πράξεις και αν διαπιστώσει περίπτωση από τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται στις παρ.7-11 του παρόντος άρθρου.
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();