πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

3Κ: Η καθυστέρηση του ΑΣΕΠ εμποδίζει τους υποψηφίους να ασκήσουν τα δικαιώματά τους

Έχουν ήδη περάσει σχεδόν 20 ημέρες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των ονομάτων των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 όλων των κατηγοριών (ΠΕ και ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και 25 ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Α.Σ.Ε.Π. Εντούτοις ακόμα και σήμερα κανένας από τους υποψηφίους που είχαν περιληφθεί στους προσωρινούς πίνακες, αλλά δεν είδε το όνομά του στους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων δεν έχει επίσημη ενημέρωση από το Α.Σ.Ε.Π. για τους λόγους της απόρριψής του.
Εξαιτίας αυτής της σημαντικά μεγάλης καθυστέρησης οι απορριφθέντες υποψήφιοι μπορούν μόνο να εικάσουν ποιος ή ποιοι είναι οι λόγοι της απόρριψής τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι εικασίες θα αποδειχθούν ακριβείς, αλλά αυτό δεν είναι παντού αυτονόητο.

Παρεπόμενη συνέπεια της καθυστέρησης ενημέρωσης των απορριπτέων που έως σήμερα εργάζονταν για τους λόγους της απόρριψής τους και επομένως για τους λόγους της βλαπτικής μεταβολής της σχέσης που τους συνέδεε με τον Ο.Τ.Α. στον οποίο εμφανίζονταν έως τις αρχές Ιουνίου ως διοριστέοι είναι πολλοί από αυτούς τους υποψήφιους να μην μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις θεραπείας των πινάκων κατάταξης, καθότι δεν είναι σίγουροι για τους λόγους της απόρριψής τους και άρα για τους λόγους που θα πρέπει να επικαλεστούν για την αναμόρφωση των πινάκων. Ασφαλώς, όπως πολλές φορές έχουμε γράψει στο epoli.gr η υποβολή της αίτησης θεραπείας είναι απρόθεσμη, αλλά όπως γίνεται κατανοητό, η μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή της ενδέχεται να καταστήσει αυτή άνευ αντικειμένου.

Επιπλέον, όμως, η καθυστέρηση ενημέρωσης των απορριφθέντων υποψηφίων για τους λόγους της απόρριψής τους στερεί από αυτούς τη δυνατότητα να ασκήσουν αιτήσεις ακύρωσης των οριστικών πινάκων ενώπιον των Δικαστηρίων επίσης για το λόγο ότι δεν έχουν βέβαιη γνώση για την αιτία της απόρριψής τους. Εξάλλου, η αίτηση ακύρωσης δεν είναι απρόθεσμη, αλλά αντίθετα θα πρέπει να ασκηθεί εντός 60 ημερών από την δημοσίευση της προσβαλλόμενης πράξης και άρα εδώ από την δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αυτό σημαίνει ότι για όλους τους υποψηφίους που απορρίφθηκαν έχει ήδη παρέλθει το 1/3 του χρόνου που τους δίνει ο νόμος για να ασκήσουν αίτηση ακύρωσης. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η προθεσμία αυτή δεν «τρέχει» εντός του Αυγούστου, αλλά σε κάθε περίπτωση ο χρόνος είναι λίγος. Ο χρόνος αυτός μπορεί να επιμηκυνθεί κατά 2 μήνες εφόσον ο υποψήφιος πριν την αίτηση ακύρωσης υποβάλει αίτηση θεραπείας, οπότε σε αυτή την περίπτωση «παγώνει» ο χρόνος για την άσκηση αίτησης ακύρωσης.

Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό ότι ο χρόνος που απομένει σε κάποιον υποψήφιο της προκήρυξης 3Κ/2018 για να επιδιώξει την αναμόρφωση των πινάκων δεν είναι πολύς. Η πίεση εντείνεται και από το γεγονός ότι το Α.Σ.Ε.Π. έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα να ενημερώσει τους απορριφθέντες που έως την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων εμφανίζονταν ως επιτυχόντες για τους λόγους της απόρριψής τους, με αποτέλεσμα αυτοί να μην μπορούν πρακτικά να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Η «ομηρία», λοιπόν, πολλών από τους υποψηφίους της 3Κ/2018 από τον γραφειοκρατικό μηχανισμό του Α.Σ.Ε.Π. συνεχίζεται και, όπως όλα δείχνουν, θα έχουμε ένα καλοκαίρι ταλαιπωρίας και αγωνίας για αρκετές οικογένειες που ευελπιστούν σε ένα μέλλον με σταθερή δουλειά. 

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();