πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πώς θα συμπληρώσετε σωστά την αίτηση - Χρήσιμος Οδηγός [Μέρος Α’]

Η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. ανάδειξε - πέραν από τους επιτυχόντες - και μια σειρά από περιπτώσεις, στις οποίες ο υποψήφιος αποκλείστηκε από την κατάληψη μία θέσης, ενώ μάλιστα θα μπορούσε με βάση τη βαθμολόγησή του να καταλάβει αυτή, λόγω εσφαλμένης συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής προς το Α.Σ.Ε.Π.

Με αυτή την αφορμή το epoli.gr δημοσιεύει έναν χρήσιμο οδηγό για τη συμπλήρωση των δηλώσεων προς το Α.Σ.Ε.Π. Η δημοσίευση δεν γίνεται ενόψει κάποιας συγκεκριμένης προκήρυξης, ούτε έχει σκοπό να καθοδηγήσει τη συμμετοχή των υποψηφίων σε κάποιον διαγωνισμό. Όσα αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμογή σε όλες τις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφοροποιήσεις μπορεί να έχει η κάθε μία. Υπ’ αυτή τα κατωτέρω και όσα θα αναφερθούν σε επόμενα δημοσιεύματα αποτελούν ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με το Νόμο ενός διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
Πρέπει κατ’ αρχάς να σημειωθεί ότι οι προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. διαφοροποιούνται ως προς τις κατηγορίες των ιδιοτήτων που βαθμολογούνται ανάλογα με την κατηγορία της θέσης, δηλαδή είναι άλλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούνται από τους υποψηφίους για τις θέσεις της κατηγορίας ΥΕ, άλλα για τη κατηγορία ΔΕ και άλλα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.
Ξεκινώντας με την απαρίθμηση των όσων πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι για θέσεις της κατηγορίας ΥΕ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι ιδιότητες που λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη κατηγορία και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την συνδρομή αυτών στο πρόσωπο κάποιου υποψηφίου είναι:
(α) η κατοχή τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης: ως τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης εννοείται το απολυτήριο Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν από το Δημοτικό έως το έτος 1980 (σχολικό έτος 1979-1980) και το απολυτήριο του τριτάξιου Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν έκτοτε. Συνεπώς, η περίληψη στην αίτηση απολυτηρίου Δημοτικού για κάποιον υποψήφιο που αποφοίτησε από το Δημοτικό το έτος 1985 θα έχει ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί από το Α.Σ.Ε.Π. ότι ο υποψήφιος δεν έχει τον βασικό τίτλο σπουδών και να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.
(β) Ο αριθμός των παιδιών του υποψηφίου: για την κατηγορία ΥΕ λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ο αριθμός των ανήλικων παιδιών του υποψηφίου. Όσα πιο πολλά ανήλικα παιδιά έχει τόσο μεγαλύτερη βαθμολογία συγκεντρώνει. Προκειμένου κάποιος υποψήφιος να αποδείξει πόσα τέκνα έχει οι προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ζητάνε την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου. Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι ο νόμος προβλέπει την βαθμολόγηση της ιδιότητας του γονέα ανήλικου τέκνου και όχι γενικά τέκνου. Συνεπώς, ο υποψήφιος δεν λαμβάνει μόρια για τέκνα που είναι ενήλικα. Περαιτέρω με επιπλέον μόρια βαθμολογούνται όσοι είναι μέλη πολύτεκνης οικογένειας. Για την απόδειξη της ιδιότητας αυτής οι προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. ζητάνε την προσκόμιση με την αίτηση των εξής δικαιολογητικών: (1) πιστοποιητικό πολυτεκνίας από το Α.Σ.Π.Ε. και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του πατέρα της πολύτεκνης οικογένειας. Πολύ συνηθισμένα λάθη που γίνονται εν προκειμένω είναι η προσκόμιση μόνο του πιστοποιητικού του Α.Σ.Π.Ε. χωρίς το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το ανάποδο. Δυστυχώς, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη βαθμολόγηση της ιδιότητας του πολυτέκνου, καθώς χρειάζονται απαραίτητα και τα δύο ανωτέρω έγγραφα. Εξάλλου, με αυξημένα μόρια βαθμολογούνται και οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών τέκνων από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους, τα οποία δεν έχουν παντρευτεί και τα οποία είναι έως 24 ετών (σε κάποιες περιπτώσεις διαφοροποιείται το ηλικιακό αυτό όριο, αλλά το σύνηθες είναι αυτό). Τέκνα τρίτεκνης οικογένειας θεωρούνται τα τέκνα τρίτεκνου γονέα, τα οποία πληρούν τα ανωτέρω ηλικιακά κριτήρια (συνήθως είναι έως 24 ετών). Συνηθισμένη παρανόηση των υποψηφίων που συμμετέχουν σε προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. είναι ότι η ιδιότητα του τριτέκνου ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας διατηρείται ισοβίως, όπως αυτή του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, κάτι που όμως δεν ισχύει.
(γ) Ο χρόνος ανεργίας: Για την συμμετοχή στην κατηγορία ΥΕ βαθμολογείται συνήθως ο χρόνος της ανεργίας που υπολογίζεται ανά εξάμηνο και αποδεικνύεται με έγγραφες βεβαιώσεις (κάρτες) ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
(δ) Ο χρόνος εμπειρίας: Ως χρόνος εμπειρίας για τη συμμετοχή σε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. νοείται κατ’ αρχάς η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο απασχόλησης. Η συνάφεια του αντικειμένου αποδεικνύεται πολλές φορές με την σύγκριση του είδους της εργασιακής εμπειρίας με διοικητικές πράξεις, οι οποίες καθορίζουν τα επαγγελματικά προσόντα ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Συνηθέστερα όμως για την κατηγορία ΥΕ η συνάφεια της εργασιακής εμπειρίας σχετίζεται με την απασχόληση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, που αποδεικνύεται συνήθως από βεβαίωση που εκδίδει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας.
(ε) Η ηλικία: Στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη και η ηλικία του υποψηφίου με μικρές όμως διαφοροποιήσεις ως προς την βαθμολόγηση για όσους είναι μικρότεροι και μεγαλύτεροι των 24 ετών.
(στ) Η εντοπιότητα: Τέλος, η εντοπιότητα είναι κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη και για την κατηγορία ΥΕ και μάλιστα δίνει προβάδισμα για την κάλυψη μίας θέσης σε όσους το έχουν έναντι όσων δεν το έχουν, υπό την έννοια ότι προτιμάται πάντοτε αυτός που έχει την εντοπιότητα, ανεξαρτήτως των υπόλοιπων κριτηρίων. Η εντοπιότητα λαμβάνεται υπόψη για όσους έχουν μόνιμη κατοικία σε κάποια νησιά και παραμεθόριες περιοχές που καθορίζονται ρητώς από το Νόμο. Αποδεικνύεται με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που λαμβάνεται από τον οικείο Δήμο. Η κάλυψη μίας θέσης με βάση το προσόν της εντοπιότητας συνεπάγεται υποχρέωση του επιτυχόντος να υπηρετήσει στην θέση για τουλάχιστον 10 χρόνια.
Στα επόμενα δημοσιεύματα του epoli.gr θα γίνει μνεία των αναγκαίων τυπικών και των βαθμολογούμενων προσόντων των κατηγοριών ΔΕ και ΠΕ/ΤΕ και των τρόπων απόδειξης αυτών, ενώ και αναφορά σε χρήσιμες πληροφορίες για τους υποψηφίους των διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. όλων των κατηγοριών.    
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();