πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Δοκιμαστική περίοδος υπαλλήλων Ο.Τ.Α.: Τι ισχύει [Μονιμότητα, Προαγωγές, Μετατάξεις κ.ά]

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 3Κ/2018 και την σταδιακή ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των επιτυχόντων, οι νέοι δημοτικοί υπάλληλοι μπαίνουν πλέον στην δοκιμαστική περίοδο που προηγείται της αυτοδίκαιης μονιμοποίησής τους. Η συγκεκριμένη περίοδος, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μία περίοδος ιδιότυπης δημόσιας υπηρεσίας, διαρκεί δύο (2) χρόνια. Κατά τη διάρκειά της ισχύουν κάποιοι κανόνες που διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό από όσα θα ισχύουν στην μετέπειτα υπαλληλική τους ζωή. Παρακάτω, λοιπόν, το epoli.gr αναφέρει επιγραμματικά όσα ισχύουν ιδιαίτερα για την δοκιμαστική περίοδο των δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια αυτής ονομάζονται δόκιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει να λεχθεί ότι εφόσον κάποιος υπάλληλος διορίζεται σε οργανική θέση του Ο.Τ.Α. είναι μόνιμος, ασχέτως αν θα πρέπει να διανύσει την δοκιμαστική περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή οι δόκιμοι υπάλληλοι παρακολουθούν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή περιγράφεται στο Νόμο ως υποχρέωση της τόσο της υπηρεσίας όσο και του ίδιου του υπαλλήλου και σκοπό έχει την εξοικείωση του υπαλλήλου με το αντικείμενο της υπηρεσίας του και τα καθήκοντά του. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται προαγωγή του υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό από τον εισαγωγικό αν δεν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκπαίδευσή του. Μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ο δόκιμος υπάλληλος προάγεται στον επόμενο βαθμό, οι συνέπειες της προαγωγής, όμως, επέρχονται αναδρομικά. Τούτο σημαίνει ότι ως έναρξη της δημόσιας υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες θεωρείται η έναρξη και όχι η λήξη της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Ενόσω διαρκεί η δοκιμαστική περίοδος ένας δόκιμος υπάλληλος μπορεί να απολυθεί μόνο με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και για λόγους που σχετίζονται με την υπηρεσία τους.

Μόλις συμπληρωθεί η διετής δοκιμαστική υπηρεσία οι υπάλληλοι μονιμοποιούνται αυτοδίκαια. Από αυτό τον κανόνα εξαιρούνται εκείνοι οι δόκιμοι υπάλληλοι για τους οποίους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή έχει εκδοθεί πόρισμα επί ένορκης διοικητικής εξέτασης, καθώς οι υπάλληλοι των οποίων τα ουσιαστικά προσόντα βαθμολογούνται στην έκθεση Αξιολόγησης με βαθμό μικρότερο του πέντε. Οι τελευταίοι προκειμένου να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να περιμένουν θετική απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει για το αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα διοριστεί ή όχι εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για τη μονιμοποίηση ή μη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οργάνου που είναι αρμόδιο για το διορισμό. 

Κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας οι δόκιμοι υπάλληλοι κατ’ αρχάς δεν μπορούν να μεταταχθούν από έναν Ο.Τ.Α. σε άλλο. Κατ’ εξαίρεση αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αμοιβαία μετάταξη και ότι αυτό οφείλεται σε σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του Ο.Τ.Α. υποδοχής απόφαση για τη μετάταξη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α. της οργανικής θέσης και των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Περίληψη της απόφασης αυτής πρέπει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η εξής αναγκαία διευκρίνηση: Πολλοί από τους επιτυχόντες στην προκήρυξη 3Κ/2018, οι οποίοι θα διοριστούν σε Δήμο που δεν ήταν της πρώτης επιλογής τους ρωτούν αν μπορούν να «μετατεθούν» σε άλλον Δήμο, ο οποίος είναι «βολικότερος» γι’ αυτούς. Κατ’ αρχάς θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ορθός όρος για να περιγραφεί η συγκεκριμένη υπηρεσιακή μεταβολή είναι «μετάταξη» και όχι «μετάθεση». Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η μετάταξη επιτρέπεται κατ’ αρχάς για τους υπαλλήλους που έχουν διοριστεί και απαγορεύεται κατ’ αρχάς για τους υπαλλήλους που διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία. Εξαιρέσεις στην τελευταία αυτή απαγόρευση προβλέπονται, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Κατά συνέπεια η απάντηση σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα μετάταξης δεν μπορεί να είναι μία και ενιαία. Αντίθετα, το αν έχει τη δυνατότητα κάποιος να επιτύχει τη μετάταξή του εξαρτάται κατ’ αρχάς από το χρόνο της υποβολής του αιτήματος, δηλαδή με το αν αυτό θα υποβληθεί πριν ή μετά το τέλος της δοκιμαστικής υπηρεσίας και τον αυτοδίκαιο διορισμό (καθώς ο χρόνος συναρτάται με τους λόγους της μετάταξης που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επικαλεστεί) και επιπλέον από την απόφαση του Ο.Τ.Α. υποδοχής, την σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. προέλευσης, καθώς και τις σύμφωνες γνώμες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που είναι αρμόδια γι’ αυτούς τους Ο.Τ.Α.

* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();