πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019

Ενώνονται Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης πλην ΚΕΠ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 119 της 8ης Ιουλίου συγχωνεύονται τα Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Συγκεκριμένα:

Άρθρο 3
Συγχώνευση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο
  1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης 1.3 της παραγρά- φου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία αφορά στις υπηρεσίες που μεταφέρονται από το Υπουργείο Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρό- τησης και το Υπουργείο Εσωτερικών συγχωνεύονται σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμε- νων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.
  2. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία απο- τελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Διοικητικής Ανα- συγκρότησης και των υπαγόμενων σε αυτό υπηρεσια- κών μονάδων περιέρχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών .

Αρθρο 1
1.3. Από το συγχωνευόμενο με τις διατάξεις του πα- ρόντος Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως αυτό οργανώθηκε με το π.δ. 133/2017 (Α’ 161) όπως ισχύ- ει: (α) η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων (άρθρο 13 του π.δ. 133/2017), (β) τα Τμήματα Διαδικασιών και ΚΕΠ της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης (άρθρο 12 του π.δ. 133/2017), (γ) το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Δια- χείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρο 7 του π.δ. 133/2017).

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();