πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

Οι προϋποθέσεις μετατροπής των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου και ανανέωσής τους.

Η αναγγελία λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Όπως ορίζεται στην § 1 του άρθρου 3 του ΠΔ 180/2004 και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη { 2 }, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο ετών { 2 }, ο αριθμός των ανανεώσεων των διαδοχικών συμβάσεων υπερβαίνει τις τρεις { 3 }, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. 

Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης. Εφόσον λήξει η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για λίγες επιπλέον ημέρες (έως 10 εργάσιμες ημέρες), νοείται ως σιωπηρή συμφωνία περί ανανέωσης παράτασης της αρχικής σύμβασης ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με το κάτωθι άρθρο ......
Άρθρο 40 Ν. 3986/2011...
{ Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία.}
Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ανάλογα με τη φύση της εργασίας , επιτρέπεται να γίνουν και περισσότερες από τρείς έως όσες χρειάζεται { χωρίς περιορισμό } για να καλυφθούν οι ανάγκες της επιχείρησης.
Δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου , παρά μόνο σε περίπτωση καταγγελίας του εργαζόμενου και μετά από απόφαση του δικαστηρίου.
Σύμφωνα με το κάτωθι άρθρο...
Άρθρο 41. Ν. 3986/2011 Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Το άρθρο 3 του Π.Δ. 180/2004, το οποίο είχε τροποποιήσει το άρθρο 5 του Π.Δ. 81/2003, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Η χωρίς περιορισμό ανανέωση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι επιτρεπτή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται ιδίως:
Αν δικαιολογείται από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της επιχείρησης, ή από ειδικούς λόγους ή ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την οικεία σύμβαση, όπως η προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού, η εκτέλεση εργασιών παροδικού χαρακτήρα, η προσωρινή σώρευση εργασίας, ή η ορισμένη διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση, ή γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνση μετάβασης του εργαζομένου σε συναφή απασχόληση ή γίνεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο γεγονός ή αναφέρεται στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών και των επιχειρήσεων που ασκούν δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και πτήσης.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ορισμένης χρονικής διάρκειας πρέπει να αναφέρονται στη σχετική συμφωνία των μερών, η οποία συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από αυτήν.
Αντίγραφο της συμφωνίας αυτής πρέπει να παραδίδεται στον εργαζόμενο αμελλητί μετά την έναρξη της προσφοράς της εργασίας του. Ο έγγραφος τύπος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απαραίτητος, όταν η ανανέωση της σύμβασης ή σχέσης εργασίας έχει εντελώς ευκαιριακό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
3. Σε περίπτωση μη συνδρομής αντικειμενικού λόγου, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος και εφόσον η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών ο αριθμός των ανανεώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3), τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Το βάρος της ανταπόδειξης σε κάθε περίπτωση φέρει ο εργοδότης.
4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που καταρτίζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των σαράντα πέντε (45) ημερών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Προκειμένου περί ομίλου επιχειρήσεων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου στην έννοια του όρου «ίδιου εργοδότη» περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις του ομίλου.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος.
Για την μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, υποβάλλεται με προθεσμία τεσσάρων { 4 } ημερολογιακών ημερών , από τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου, στο Π.Σ. Εργάνη το έντυπο Ε7 { Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου } και στη συνέχεια η επιχείρηση προβαίνει σε επαναπρόσληψη του εργαζόμενου αυτού υποβάλλοντας στο Π.Σ. Εργάνη το έντυπο Ε3 { Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης } .
Δεν συνιστά παράβαση για την επιχείρηση αν δεν ακολουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία.
Εναλλακτικά, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο Ε4 συμπληρωματικός ωραρίου συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της αλλαγής ή της τροποποίησης του ωραρίου και πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους και στη στήλη - Παρατηρήσεις - να αναγραφεί ότι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μετατράπηκε σε αορίστου.
Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει σύμβαση εργασίας για τη μετατροπή ορισμένου σε αορίστου χρόνου, το οποίο να φέρει τις υπογραφές εργοδότη και εργαζόμενου.
Σε κάθε περίπτωση , επί μετατροπής της μερικής απασχόλησης από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, πρέπει να υποβληθεί τροποποιητικό Ε9.
Όπως ορίζεται στην § 2 του άρθρου 74 του Ν.3863/2010, όπου προστέθηκε με την παρ 5α του άρθρου 17 του Ν.3899/2010 , αναφέρεται ότι:
{ Α. Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός και αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη }.
Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου λύνονται αυτοδίκαια , με την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου (παράγραφος 1 του Α.Κ. 669 ), και χωρίς καταβολή αποζημίωσης.
Όταν ο εργοδότης καταγγέλλει σύμβαση ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της, πρέπει να καταβάλει τους μισθούς για το διάστημα που απομένει και ο υπάλληλος θα αποζημιωθεί για το διάστημα που απομένει εκτός αν αποδείξετε ότι η καταγγελία έγινε για σπουδαίο λόγο, που έχει να κάνει με τη δουλειά. { ανυπαίτιο κώλυμμα}.
Μοναδική περίπτωση να μην καταβάλλετε το ποσό αυτό είναι σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου περιλαμβάνει όρο να εφαρμόζονται ως προς την αποζημίωση απόλυσης οι διατάξεις για τη σύμβαση αορίστου χρόνου σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της (άρθ. 40 Ν. 3986/2011): Συμπληρώνεται «Χ» στο αντίστοιχο πεδίο. { Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 3863/2010, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατά την καταγγελία }.
Η αναγγελία της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα << ΕΡΓΑΝΗ>> , το αργότερο τέσσερις {4} εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήξης της σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου. Το έντυπο Ε7 υποβάλλεται χωρίς υπογραφή του εργαζόμενου γιατί αφορά σύμβαση ορισμένου χρόνου .
Στις παρατηρήσεις δεν σημειώνετε κάτι.
Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , δικαιούται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές , από την έναρξη της απασχόλησης τους , αναλογικά με βάση το χρονικό διάστημα απασχόλησης τους.

https://oaednews.blogspot.com/
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();