πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

Διορισμός στους Ο.Τ.Α.: Τι είναι και πώς διενεργείται

Ενόσω πλησιάζουμε αισίως προς τα μέσα Αυγούστου και το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της χώρας απολαμβάνουν τις διακοπές τους, συνεχίζεται η διαδικασία ολοκλήρωσης των προσλήψεων και του διορισμού των επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018.
Τι είναι όμως ο διορισμός στους Ο.Τ.Α. και πώς διενεργείται;

Ο διορισμός ενός δημοτικού υπαλλήλου γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, την οποία ο τελευταίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει, εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής μέσω Α.Σ.Ε.Π. κατά τα ειδικότερα κάθε φορά προβλεπόμενα.
Η απόφαση του Δημάρχου δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εν συνεχεία κοινοποιείται στον διοριζόμενο.
Η κοινοποίηση της απόφασης πρέπει να γίνει το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το έγγραφο της κοινοποίησης, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο, αποστέλλεται στην κατοικία του διοριζόμενου και επιδίδεται σε αυτόν με απόδειξη. Δεν αποκλείεται όμως ο διοριζόμενος να κληθεί να παραλάβει αυτό από τον Δήμο.
Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύθηκε ο διορισμός.
Στο έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται ο διορισμός αναφέρεται και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να γίνει η ορκωμοσία του υπαλλήλου και η ανάληψη των καθηκόντων του. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών, μπορεί, όμως, να παρατείνεται για ακόμα δύο (2) μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αν δεν γίνει κοινοποίηση, θεωρείται ότι η πράξη διορισμού κοινοποιήθηκε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και η ορκωμοσία γίνεται εντός των επόμενων τριάντα (30) ημερών.
Η δημοσίου δικαίου υπαλληλική σχέση μεταξύ Δήμου και διοριζομένου καταρτίζεται με τον διορισμό, δηλαδή με την απόφαση του Δημάρχου, και την αποδοχή του διορισμού, η οποία δηλώνεται από πλευράς του υπαλλήλου με την ορκωμοσία. Ο όρκος δίνεται ενώπιον του Δημάρχου και έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου».
Σε περίπτωση που κάποιος διοριζόμενος ανήκει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, αντί αυτού παρέχεται διαβεβαίωση με παρόμοιο περιεχόμενο.
Για την λήψη του όρκου συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον διοριζόμενο και τον Δήμαρχο.
Η ανάληψη της υπηρεσίας στη συνέχεια πιστοποιείται με έκθεση που υπογράφει ο νεοδιορισθείς και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία αναλαμβάνει καθήκοντα.
Ως αφετηρία του χρόνου έναρξης της υπηρεσίας, όμως, λαμβάνεται η δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον όμως η ανάληψη υπηρεσίας γίνει εντός ενός (1) μήνα από την δημοσίευση του διορισμού. Αν η ανάληψη υπηρεσίας γίνει αργότερα, ο χρόνος έναρξης της υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας.
* Σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();