πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Άδειες Δημοτικών Υπαλλήλων: Τι ισχύει – Μέρος Β’

Εκτός από τις άδειες με αποδοχές που περιγράφηκαν στο μέρος Α’, οι δημοτικοί υπάλληλοι δικαιούνται και άδειες χωρίς αποδοχές υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά και άδειες που σχετίζονται με τη μητρότητα.

Συγκεκριμένα:
Άδειες χωρίς αποδοχές: Κατ’ αρχήν άδεια χωρίς αποδοχές δικαιούται να ζητήσει κάθε δημοτικός υπάλληλος υποβάλλοντας σχετική αίτηση. Αν οι ανάγκες της υπηρεσίας του υπαλλήλου επιτρέπουν τη χορήγηση της, η χορηγούμενη άδεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1 μηνός. Σε περίπτωση όμως που η άδεια αυτή ζητείται από γονέα για λόγο που σχετίζεται με τη νοσηλεία ανήλικου τέκνου του, τότε η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτικά. Μετά από αίτηση υπαλλήλου, με την οποία αυτός επικαλείται σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους μπορεί να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών χρονικής διάρκειας μέχρι 5 χρόνια. Επίσης άδεια μέχρι 6 χρόνια –συνεχόμενα ή τμηματικά- δικαιούται υπάλληλος ο σύζυγος του οποίου υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί αυτή η άδεια είναι ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. Άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι 5 χρόνια, η οποία μάλιστα μπορεί να παραταθεί για ακόμα 5 χρόνια, μπορεί να χορηγηθεί από Ο.Τ.Α. σε υπάλληλό του που αποδέχεται θέση στην Ε.Ε. ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος πρέπει να εμφανισθεί στην υπηρεσία του εντός 2 μηνών από τη λήξη της άδειας, διαφορετικά θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί αυτοδικαίως. Από τις περιπτώσεις των αδειών χωρίς αποδοχές ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας υπολογίζεται μόνο αυτός που διανύθηκε σε άδεια άνευ αποδοχών έως 1 μήνα και η άδεια που έλαβε υπάλληλος για να υπηρετήσει στην Ε.Ε. ή σε διεθνή οργανισμό. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας

Άδεια μητρότητας: Άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δικαιούνται οι γυναίκες δημοτικοί υπάλληλοι για χρονικό διάστημα 2 μηνών πριν τον τοκετό και 3 μηνών μετά από αυτόν. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης με αναφορά της πιθανής ημερομηνίας τοκετού. Για κάθε παιδί που αποκτά η υπάλληλος μετά το τρίτο η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κατά δύο μήνες. Επίσης, σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια μετά τον τοκετό προσαυξάνεται κατά 1 μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός. Όπως ειπώθηκε η χορήγηση της άδειας πριν τον τοκετό χορηγείται με βάση βεβαίωση για την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο το δίμηνο της άδειας αυξάνεται και φτάνει ως το χρόνο μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού. Αντίθετα, αν ο τοκετός γίνει νωρίτερα του εκτιμηθέντος χρόνου, αυξάνεται ο χρόνος της άδειας μετά τον τοκετό, ώστε συνολικά ο χρόνος της άδειας πριν και μετά τον τοκετό να φτάνει στους 5 μήνες. Γυναίκες δημοτικοί υπάλληλοι που χρήζουν ειδικής θεραπείας κατά την κυοφορία λαμβάνουν αναρρωτική άδεια με αποδοχές και μετά την εξάντληση αυτής άδεια κυοφορίας με αποδοχές με βεβαίωση του ιατρού τους. Η άδεια που λάμβαναν υπάλληλοι που υιοθετούν τέκνο καταργήθηκε με το ά. 34 παρ. 5 του ν. 4590/2019.


* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();