πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019

Άδειες Δημοτικών Υπαλλήλων: Τι ισχύει – Μέρος Γ’ [Αναρρωτικές άδειες]

 Μετά τα Μέρη Α’ και Β’ στο πλαίσιο ενημέρωσης των νυν και νέων δημοτικών υπαλλήλων, το epoli.gr σήμερα αναλύει άλλη μία κατηγορία αδειών που προβλέπεται για τους δημοτικούς υπαλλήλους, αυτήν των αναρρωτικών αδειών, η διάρκεια και η διαδικασία χορήγησης των οποίων περιγράφεται:Αναρρωτικές άδειες: Δημοτικοί υπάλληλοι που χρήζουν ανάρρωσης δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές με χρονική διάρκεια τόσων μηνών όσα τα έτη υπηρεσίας τους. Για παράδειγμα δημοτικός υπάλληλος με 5 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές 5 μηνών. Χρόνος υπηρεσίας έξι μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος για τον υπολογισμό της αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών που δικαιούται ο υπάλληλος. Για παράδειγμα υπάλληλος με πραγματική υπηρεσία 2 ετών και 7 μηνών, δικαιούται 3 μήνες αναρρωτική άδεια. Η ανώτερη χρονική διάρκεια αναρρωτικής άδειας μετ’ αποδοχών, όμως, δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες. Έτσι υπάλληλος με πραγματική υπηρεσία 20 ετών δικαιούται δώδεκα μήνες αναρρωτική άδεια μετ’ αποδοχών. Σε κάθε περίπτωση από το χρόνο της αναρρωτικής άδειας με αποδοχές που δικαιούται ο υπάλληλος αφαιρείται ο χρόνος της άδειας που έχει λάβει εντός της τελευταίας πενταετίας.

Δημοτικοί υπάλληλοι που απασχολούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), στους σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σε εργοστάσια μηχανικής ανακύκλωσης, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στους χώρους νεκροταφείων, στην αποχέτευση καθώς και στα συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων οχημάτων και οι οποίοι υφίστανται εργατικό ατύχημα ή ασθένεια που οφείλεται στην άσκηση του επαγγέλματός τους δικαιούνται αναρρωτική άδεια με αποδοχές ανεξαρτήτως από το χρόνο της υπηρεσίας τους.

Τέλος, υπάλληλοι που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα, όπως αυτά καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση, δικαιούνται διπλάσιας χρονικής διάρκειας αναρρωτική άδεια.

Η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά μήνα εκτός από τις περιπτώσεις των δυσίατων νοσημάτων στις οποίες η αναρρωτική άδεια χορηγείται ανά εξάμηνο. Για την χορήγηση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών έως 8 ημέρες χρειάζεται ο υπάλληλος να προσκομίσει γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού του. Για την χορήγηση αναρρωτικής άδειας 2 ημερών -όχι όμως συνεχόμενων- αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο. Σε όλες, όμως, τις περιπτώσεις ο υπάλληλος υποχρεούται να δέχεται την επίσκεψη ελεγκτή ιατρού. Η αποστολή ιατρού είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία όταν κάποιος υπάλληλος κάνει κατ’ επανάληψη χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών και η παράλειψή της αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα που βαρύνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού του οικείου Δήμου.

Ο υπάλληλος που αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του και επιθυμεί να κάνει χρήση αναρρωτικής άδειας οφείλει να ενημερώσει αυθημερόν την υπηρεσία του. Η υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της άδειας στην υπηρεσία πρέπει να γίνει εντός 7 ημερών από την απουσία του υπαλλήλου.

Αναρρωτική άδεια μεγαλύτερη των 8 ημερών κατ’ έτος χορηγείται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Αν ο αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια κρίνει την γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής αναιτιολόγητη μπορεί να παραπέμψει τον αιτούντα την άδεια στη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Η άδεια που θα προταθεί από την δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή χορηγείται υποχρεωτικά. Τόσο ο υπάλληλος όσο και η υπηρεσία έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον των υγειονομικών επιτροπών.

Οι υγειονομικές επιτροπές γνωμοδοτούν μετά από την εξέταση του υπαλλήλου ή μετά τη λήξη του ανώτατου χρονικού ορίου της αναρρωτικής άδειας αν η νόσος από την οποία πάσχει ο υπάλληλος είναι ιάσιμη ή όχι. Αν κριθεί ότι η νόσος δεν είναι ιάσιμη και όταν η γνωμάτευση αυτή γίνει οριστική ο υπάλληλος απολύεται λόγω σωματικής ανικανότητας.

https://www.epoli.gr/

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();