πρΟΤΑση εργαζομένων Δήμου Χαλανδρίου
Ανακοίνωση - Καταγγελία της "πρΟΤΑσης εργαζομένων Δ. Χαλανδρίου"


Ανακοίνωση - Καταγγελία της προτασης εργαζομένων δ. χαλανδρίου

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού στους Ο.Τ.Α.

Ενόψει των επικείμενων διορισμών στους Ο.Τ.Α. των επιτυχόντων υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018, το epoli.gr παρουσιάζει σήμερα ποια είναι τα γενικά προσόντα και κωλύματα διορισμού σε κάποιον Ο.Τ.Α. της χώρας, δηλαδή ποιες είναι εκείνες οι ιδιότητες που πρέπει να έχουν όλοι όσοι επιθυμούν να διοριστούν, αλλά και τα χαρακτηριστικά που προκαλούν κώλυμα για τον διορισμό.
Κατ’ αρχάς θα πρέπει αν σημειωθεί ότι υπάλληλος Ο.Τ.Α. μπορεί να διοριστεί μόνο Έλληνας ή Ελληνίδα πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση των θέσεων που προβλέπονται στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διοριστεί και αλλοδαπός προερχόμενος από κράτος που δεν ανήκει στην Ε.Ε., εφόσον όμως η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ρητά στο Νόμο.

Κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού είναι τα 20 έτη για υπαλλήλους της κατηγορίας Υ.Ε. και τα 21 έτη για τις κατηγορίες ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ, εκτός αν προβλεφθεί παρέκκλιση από τα όρια αυτά με Υπουργική Απόφαση.

Ανώτατο όριο ηλικίας μπορεί να καθορίζεται ανά περίπτωση με Υπουργική Απόφαση ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της προς κάλυψη θέσης.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τον διορισμό στους Ο.Τ.Α. ατόμων με ειδικές ανάγκες, οι προσλαμβανόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να είναι υγιείς και να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης τους, έστω και αν γι’ αυτό απαιτείται ειδική τεχνική υποστήριξη. Η υγεία και η δυνατότητα των υπαλλήλων να ασκούν τα καθήκοντά τους πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Κώλυμα διορισμού έχουν όσοι άρρενες υπάλληλοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα και οι αναγνωρισμένοι αντιρρησίες συνείδησης που δεν έχουν ολοκληρώσει άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Επίσης κώλυμα διορισμού συνιστά και η καταδίκη για όλα τα κακουργήματα, αλλά και για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής είτε αυτά έχουν τελεστεί σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Επιπλέον, δεν διορίζονται υπάλληλοι οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή ένα από τα ανωτέρω πλημμελήματα, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, καθώς και όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα λόγω καταδίκης για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Κώλυμα διορισμού συνιστά και η στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρης ή μερική), η επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρης ή μερική) του προς διορισμού υπαλλήλου.

Τέλος, δεν διορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου. Το κώλυμα αυτό εξαλείφεται 5 χρόνια μετά την απόλυση.

* Δικηγορικό Γραφείο «Λάμπρος Σ. Ντουματσάς & Συνεργάτες», Πανεπιστημίου 42, 106 79 Αθήνα, Τηλ. 210 3631640, 210 3641468
'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();